Regulamin zwrotów w sklepach stacjonarnych

Regulamin zwrotów w sklepach stacjonarnych


§1
1. Regulamin określa zasady zwrotów towarów (dalej: „Towary” bądź „Towar”) nabytych w sklepach stacjonarnych wchodzących w skład sieci marki HOMLA (dalej: „Salony HOMLA” bądź „Salon HOMLA”) prowadzonych przez N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000624595, NIP: 6572924116, nr REGON: 364766303 (dalej: „Sprzedawca”).
2. Regulamin nie dotyczy uprawnień przysługujących klientom Salonów HOMLA (dalej: „Klient” bądź „Klienci”) na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).
3. Regulamin nie dotyczy zwrotów towarów zakupionych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.homla.com.pl.


§2
1. Sprzedawca oświadcza, iż każdy Klient Salonu HOMLA będący konsumentem w rozumieniu Ustawy, uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru / Towarów nabytych w Salonie HOMLA (tzw. „dokonania zwrotu Towaru”) w terminie maksymalnie 30 dni od dnia jego nabycia, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, Klient nie będzie uprawniony do skorzystania z prawa zwrotu Towaru na podstawie Regulaminu.
3. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.


§3
1. Zwrot Towaru może zostać dokonany w każdym Salonie HOMLA, z wyłączeniem salonu mieszczącego się w galerii Factory Kraków.
2. Aktualna lista Salonów HOMLA znajduje się pod adresem: www.homla.com.pl/salony.
3. Zwrot Towaru może zostać dokonany wyłącznie za okazaniem oryginalnego dokumentu fiskalnego wydanego w związku z nabyciem Towaru.
4. Zwrotowi podlega Towar, który:
a. nie nosi śladów użytkowania, w szczególności jest czysty oraz nieuszkodzony;
b. posiada oryginalnie przymocowane stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył Towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania;
c. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony;
d. jest pełnowartościowy;
e. nie był zakupiony w ramach akcji promocyjnej, która wyklucza możliwość zwrotu Towaru (informacja na temat możliwości zwrotu podana jest w regulaminie danej akcji promocyjnej),
f. w przypadku asortymentu sprzedawanego w komplecie, zawiera wszystkie elementy tego kompletu (np. w przypadku dwupaku szklanek, zwrot może być dokonany pod warunkiem dostarczenia obydwu szklanek).
5. Zwrot Towarów nie obejmuje produktów niepełnowartościowych (drugiego gatunku), produktów z kategorii meble, zakupionych w ramach tzw. sprzedaży zaliczkowej, w której produkty zostają wysyłane kurierem z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Klienta, jak również produktów wymienionych w związku ze skorzystaniem przez Klienta z uprawnień wynikających z rękojmi udzielonej przez Sprzedawcę na podstawie odpowiednich przepisów Ustawy.


§4
1. Jeżeli Towar spełnia przesłanki opisane w Regulaminie zostanie przyjęty do zwrotu.
2. Zwrot Towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Klienta ceny. W przypadku, gdy Klient przy zakupie Towaru skorzystał z rabatu lub promocji, cena podlegająca zwrotowi stanowi równowartość ceny faktycznie uiszczonej przez Klienta. W przypadku, gdy w związku z zakupem Towaru podlegającego zwrotowi Klient skorzystał z dodatkowej korzyści której nie otrzymałby, gdyby nie zakup tego Towaru, jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy wartość tej korzyści najpóźniej w dniu dokonania Zwrotu. Zwrot ceny następuje na kartę podarunkową posiadaną przez Klienta lub nową, wydaną przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującym u Sprzedawcy Regulaminem Kart Podarunkowych HOMLA.
3. Karta podarunkowa HOMLA jest elektronicznym bonem towarowym na okaziciela wydawanym przez HOMLA, upoważniającym do dokonania zakupu Towarów w Salonach HOMLA do wartości limitu kwotowego, znajdującego się na karcie podarunkowej. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą kredytową, debetową ani płatniczą.
4. Szczegółowe zasady korzystania z karty podarunkowej określone są w Regulaminie Kart Podarunkowych Marki HOMLA, który znajduje się w Salonach HOMLA
5. Wszelkie reklamacje związane z kwestią zwrotów Towarów na podstawie Regulaminu, mogą być kierowane na adres:
a. poczty elektronicznej: [email protected] lub
b. adres biura Sprzedawcy: N2H sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.
6. Reklamacje, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną rozpoznane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Sprzedawca udostępni zmieniony regulamin zarówno w Salonach HOMLA, jak i umieści go na stronie internetowej www.homla.com.pl.
8. Zmieniony Regulamin nie będzie dotyczył towarów zakupionych do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
9. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w dniu ogłoszenia -umieszczenia w Salonach HOMLA Regulaminu ze zmianami.
10. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku zwrotu towaru i postępowania reklamacyjnego jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce; adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu realizacji zwrotu zakupionego Towaru na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (wykonanie umowy),
b. w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
11. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania zwrotu Towaru albo rozpatrzenia reklamacji W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony tych danych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
14. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w prowadzeniu salonów sprzedaży, jak również podmiotom odpowiedzialnym za realizację zwrotu środków płatniczych na konto, w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz administratora.
15. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji finansowo - księgowej zgodnie z przepisami prawa. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnia tych roszczeń.
16. Regulamin jest dostępny w Salonach HOMLA oraz na stronie internetowej pod adresem www.homla.com.pl.
17. Regulamin w zmienionej wersji wchodzi w życie w dniu 29 stycznia 2024 roku.