REKLAMACJE

- towary nabyte w salonach stacjonarnych po 31.12.2022-

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.) („Ustawa o prawach konsumenta”), uprzejmie informujemy, że spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jako sprzedawca ponosi względem Kupujących będących konsumentami oraz przedsiębiorcami na prawach konsumentów w rozumieniu art. 7 aa Ustawy o prawach konsumenta odpowiedzialność za niezgodność towaru z Umową sprzedaży, zakupionych w Salonach HOMLA. Regulacje dotyczące naszej odpowiedzialności zawarte są w przepisach Ustawy o prawach konsumenta. W stosunku do przedsiębiorców uprawnienia wynikające z odpowiedzialności z tytułu rękojmi/niezgodności towaru z Umową sprzedaży są wyłączone w najszerszym możliwym zakresie.


Informujemy, że w przypadku, gdy zakupiony przez Ciebie towar jest niezgody z Umową sprzedaży, tj. w szczególności posiada wady, możesz skorzystać z procedury reklamacyjnej, opisanej poniżej.


Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż 2 lata od dnia, w którym towar ten został wydany.


W celu dokonania reklamacji towaru nabytego w Salonie HOMLA należy:

  • dostarczyć do dowolnego Salonu HOMLA reklamowany towar w wybrany przez Ciebie sposób,
  • wypełnić formularz reklamacyjny, podając: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, nazwę lub numer reklamowanego towaru wraz z określeniem żądania reklamacyjnego, lub
  • złożyć inne pisemne oświadczenie o chęci dokonania reklamacji oraz złożyć swój czytelny podpis,
  • w miarę możliwości, wraz z reklamowanym towarem, przedstawić sprzedawcy w Salonie HOMLA dowód dokonania zakupu towaru (np. paragon, wydruk z karty płatniczej, innego rodzaju potwierdzenie nabycia towaru) - przedłożenie dowodu dokonania zakupu znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie reklamacji.

Reklamując towar nabyty w Salonie HOMLA możesz zażądać:

  • wymiany lub naprawy towaru, a w sytuacji, gdy zachodzą przypadki wymienione w art. 43e Ustawy o prawach konsumenta:
  • obniżenia ceny towaru,
  • odstąpienia od umowy sprzedaży.

Możemy dokonać wymiany, gdy żądasz naprawy lub możemy dokonać naprawy, gdy żądasz wymiany, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia przez nas nadmiernych kosztów.

W przypadku żądania obniżenia ceny powinieneś pamiętać o wskazaniu kwoty, o jaką Twoim zdaniem należy obniżyć pierwotną cenę reklamowanego towaru.


Jeżeli chcesz skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży lub obniżenia ceny musisz pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy wada reklamowanego towaru jest istotna.

Złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia
i w tym terminie zostaniesz poinformowany o decyzji reklamacyjnej w ustalony wcześniej sposób, tj.: w formie wiadomości pisemnej, e-mail lub SMS. Brak przesłania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje uznaniem złożonej reklamacji za uzasadnioną.


Zapewniamy, że z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby reklamacje uznane za zasadne zostały zrealizowane w rozsądnym czasie i bez nadmiernych dla niedogodności.


DANE PRZEDSIĘBIORCY:

Właścicielem marki HOMLA i sprzedawcą jest spółka:

N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000624595, NIP: 6572924116, nr REGON: 364766303

DANE KONTAKTOWE:

Adres siedziby: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres e-mail: [email protected]


SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM:

 

W przypadku konieczności nawiązania kontaktu np. w celu poinformowania Cię o dostępności danego towaru w Salonie HOMLA, kontakt taki nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przy wykorzystaniu telefonu (np. poprzez wiadomość SMS), po uprzednim, dobrowolnym przekazaniu przez Ciebie tych danych.


Informujemy, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby dokonywanej reklamacji lub w toku zwrotu towaru jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji zakupionego towaru lub odpowiednio wyłącznie w celu realizacji zwrotu zakupionego towaru. Przysługuje Państwu w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub odpowiednio zwrotu towaru. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności, publikowanej na stronie www.homla.com.pl.