Reklamacje w sklepie online

-towary zakupione na podstawie umów sprzedaży zawartych po 31.12.2022 r.-

REKLAMACJE

 

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom będącym konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumentów towarów, które są zgodne z Umową sprzedaży
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm. – dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”). Sprzedawca ponosi wobec takich Klientów odpowiedzialność za niezgodność towaru z Umową sprzedaży na zasadach wynikających z Ustawy
o prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec przedsiębiorców z tytułu wad towarów jest wyłączona.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres N2H sp. z o.o, Sochaczewska 96B, Hala nr 17, 05-870 Błonie-Wieś, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy HOMLA” lub poprzez przesłanie treści reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

d) rodzaj reklamowanego towaru,

e) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,

f) datę nabycia towaru,

g) żądanie Klienta,

h) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,

i) dowód zakupu towaru (może to być np.: kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).

Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamację może zostać zgłoszona przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://homla.com.pl/regulamin-sklepu. Formularz reklamacyjny stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

5. Klient, który korzysta z uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z Umową sprzedaży, polegającego na wymianie lub naprawie, udostępni Sprzedawcy towar do odbioru, tj.:  po poinformowaniu Sprzedawcy o chęci reklamacji oraz uwzględnieniu roszczeń Klienta przez Sprzedawcę w całości, Sprzedawca zamawia przesyłkę kurierską na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca rozpatruje i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia reklamacji, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, mogą być składane na przykład:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],

b) w formie pisemnej przesyłając treść reklamacji na adres N2H sp. z o.o, ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.

8. Reklamacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, powinna zawierać w szczególności:

a) opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,

d) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Powyższa treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia reklamacji, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.