Regulamin promocji

„Zyskaj rabat o wartośći 100 zł za zakupy online o wartośći minium 200 PLN”

(dalej: „Promocja”)

 1. Organizatorem Promocji jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „ZYSKAJ RABAT O WARTOŚCI 100 ZŁ ZA ZAKUPY ONLINE O WARTOŚCI MINIMUM 200 PLN!”
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w Sklepie internetowym Homla (dalej: „E-Sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja obejmuje produkty przeznaczone do sprzedaży w E-Sklepie, z wyłączeniami, o których mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: „Produkty”).
 7. Promocja nie obejmuje Produktów objętych innymi promocjami i akcjami, w tym promocją prowadzoną pod nazwą SALE,  promocją prowadzoną pod nazwą ZŁAP OKAZJĘ oraz sezonowymi obniżkami cen.
 8. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie www.homla.com.pl, w zakładce „Regulaminy”.
 9. Promocja trwa od 26.01.2023 roku do 19.02.2023 roku, do godziny 23:59 (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator w każdym czasie jest uprawniony do odwołania, skrócenia lub wydłużenia Promocji, o czym informuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie E-Sklepu.
 10. Promocja polega na tym, że osoba (dalej: „Uczestnik Promocji”), która dokona w E-Sklepie w Czasie trwania Promocji w ramach jednej transakcji zakupu produktu lub produktów, łączna cena tych produktów lub jednego produktu wyniesie co najmniej 200 zł brutto, otrzyma jednorazowy kod uprawniający do uzyskania rabatu o wartości 100 zł brutto (dalej: „Kod”) przy kolejnym zakupie w E-Sklepie (dalej: „Rabat”). Rabat może być przyznany za jedną transakcję w ciągu dnia, spełniającą wszystkie warunki określone Regulaminem. W przypadku dokonania przez tego samego Uczestnika więcej niż jednej transakcji w tym samym dniu, Rabat zostanie przyznany tylko za jedną transakcję, tj. tę, która miała miejsce jako pierwsza danego dnia. Przez dzień należy rozumieć jeden dzień kalendarzowy, rozpoczynający się o godzinie 00:00 i trwający przez kolejne 23 godziny i 59 minut. Organizator dokonuje weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, poprzez weryfikację adresu e – mail Uczestnika, podawanego przy dokonywaniu zakupów.
 11. Kod zostanie wysłany Uczestnikowi na podany w trakcie dokonywania zakupu w E-Sklepie, prawidłowy adres e-mail, po uprzednim otrzymaniu przez Organizatora od podmiotu dokonującego doręczenia przesyłki potwierdzenia odebrania przesyłki zawierającej Produkt lub Produkty objęte Promocją przez Uczestnika. Wysyłając Kod Organizator informuje jednocześnie o Regulaminie Promocji, z którym Uczestnik powinien się zapoznać przed skorzystaniem z Promocji.
 12. W przypadku uzyskania przez Uczestnika w Czasie trwania Promocji kilku Kodów, Kody te nie mogą być łączone celem uzyskania wyższej kwoty rabatu w ramach jednej transakcji.
 13. Kod może zostać wykorzystany pod warunkiem, gdy wartość Produktów będących do nabycia w cenie regularnej, tj. nie objętych żadną inną promocją ani wyprzedażą w kolejnym zakupie, przy którym Uczestnik chce skorzystać z Kodu, z wyłączeniem kosztów przesyłki, wynosi co najmniej 300 zł brutto.
 14. Kod, z którego korzysta Uczestnik Promocji obniża proporcjonalnie na paragonie wartość każdego z Produktów, nabywanych z wykorzystaniem Kodu, aż do wyczerpania wartości Kodu. Rabat nie dotyczy kosztów przesyłki.
 15. Skorzystanie z Kodu polega na wpisaniu jego treści w Koszyku, w miejscu do tego przeznaczonym przez Organizatora oraz jego zatwierdzeniu poprzez kliknięcie „Zatwierdź Kod” lub równoważny. Po wykonaniu powyższych działań, Rabat zostanie naliczony automatycznie w Koszyku. Skorzystanie z Kodu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu i zgodą na jego postanowienia.
 16. W przypadku skorzystania z Kodu w Czasie trwania Promocji, może zostać wygenerowany kolejny Kod uprawniający do Rabatu pod warunkiem, że wartość transakcji po uwzględnieniu Rabatu przyznanego Uczestnikowi w związku z poprzednią transakcją przekracza wartość 200 zł brutto.
 17. Każdy Kod składa się z indywidulanego ciągu cyfr lub liter. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Kodu osobie trzeciej lub jego utratę. Kod nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny, ani nie wydaje się z niego reszty.
 18. Kod jest ważny do 6.03.2023 roku.
 19. Organizator jest uprawniony odmówić realizacji Kodu w razie podejrzenia, że został on podrobiony lub przerobiony lub jego wykorzystanie może prowadzić do realizacji czynu sprzecznego z prawem.
 20. Skorzystanie z Kodu jest prawem, a nie obowiązkiem Uczestnika Promocji i odbywa się wyłącznie na wyraźne żądanie Uczestnika Promocji, zgłoszone z chwilą przystąpienia do zapłaty za Produkty, poprzez wykonanie czynności opisanych w niniejszym Regulaminie. Do skorzystania z Promocji nie uprawnia w szczególności dowód zakupu dokumentujący transakcję spełniającą warunki do wydania Kodu, jeżeli Uczestnik Promocji nie wykorzysta Kodu przy kolejnej transakcji zgodnie z warunkami Regulaminu.
 21. Liczba Produktów podlegających promocji znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna.
 22. W stosunku do Produktów kupowanych z wykorzystaniem Kodu obowiązują zasady zwrotu i reklamacji przyjęte w E-Sklepie z tym zastrzeżeniem, że w razie skorzystania z prawa zwrotu lub praw z rękojmi, skutkujących koniecznością zwrotu całości lub części ceny za Produkt, za cenę Produktu przyjmuje się cenę z uwzględnieniem Rabatu udzielonego na ten Produkt w związku ze skorzystaniem z Kodu. W takim przypadku Uczestnikowi nie są wydawane ponownie Kody ani nie jest zwracana różnica pomiędzy ceną Produktu sprzed skorzystania z Kodu, a ceną Produktu uwzględniającą Rabat wynikający z Kodu.
 23. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika Promocji z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu na ich podstawie przez Uczestnika Promocji roszczeń.
 24. Zasady odpowiedzialności Organizatora wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za brak możliwości odczytania Kodu lub skorzystania z Promocji wskutek problemów technicznych dotyczących urządzeń końcowych bądź problemów, awarii lub usterek dotyczących połączenia internetowego. W takiej sytuacji Organizator nie ma obowiązku wydania Uczestnikowi kolejnych Kodów.
 25. Regulamin obowiązuje od 26.01.2023 roku.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnymi numerami oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom Promocji zapoznanie się z nimi.
 27. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego Regulaminu.
 28. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected]
 29. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 30. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji lub w związku z koniecznością weryfikacji prawdziwości bonu (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

b) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, a także – w razie podjęcia czynności dotyczących weryfikacji bonu, wyłącznie w celu podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

c) Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].

d) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

e) Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji, a także – gdy dotyczy weryfikacji prawdziwości bonu – niezbędne do podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji i poinformowaniu go o wyniku weryfikacji bonu.

f) Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

g) Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.

h) Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w zakresie dotyczącym weryfikacji bonu – do czasu powiadomienia Uczestnika Promocji o wyniku weryfikacji bonu, a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

       31. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.