<div>

<p align="center"><strong>Regulamin sprzedaży internetowej HOMLA</strong></p>

<p align="center"><strong>&sect; 1.</strong><br><strong>Definicje</strong></p>

<p>1. Wszystkie określenia pisane w niniejszym Regulaminie dużą literą mają znaczenie nadane im poniżej. Poprzez poniższe terminy należy rozumieć:<br>1.1.&nbsp;<strong>Aplikacja</strong> &ndash; należące do Sprzedawcy i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej, w ramach kt&oacute;rej z wykorzystaniem Konta Klient może korzystać z Usług i nabywać Produkty;<br>1.2.&nbsp;<strong>Automat do odbioru przesyłek</strong> - urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek zgodnie z zasadami ustalonymi przez operatora, będącego podmiotem niezależnym od Sprzedawcy;<br>1.3. <strong>Cena</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>pierwsza</strong> &ndash; Cena nie obejmująca Promocji;<br>1.4.&nbsp;<strong>Czas realizacji Zam&oacute;wienia</strong> &ndash; oznacza liczbę dni roboczych lub godzin, w trakcie kt&oacute;rych Sprzedawca skompletuje Zam&oacute;wienie, kt&oacute;rego przedmiotem są Produkty, powierzy te Produkty przewoźnikowi oraz dostarczy je za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zam&oacute;wieniu;<br>1.5.&nbsp;<strong>Dni robocze</strong> &ndash; dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920 ze zm.);<br>1.6.&nbsp;<strong>Homla Smart Club</strong> &ndash; stały program lojalnościowy organizowany przez Sprzedawcę, kt&oacute;rego zasady określa Regulamin i kt&oacute;rego celem jest promocja i reklama Sprzedawcy, w tym zwiększanie jego popularności, zachęcanie do zakupu Produkt&oacute;w i korzystania z Usług;<br>1.7.&nbsp;<strong>Informacja handlowa</strong> &ndash; każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Produkt&oacute;w, Usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej z określoną osobą;<br>1.8.&nbsp;<strong>Karta</strong> &ndash; posiadająca postać wirtualną lub papierową karta o indywidualnym kodzie i numerze, wydawana nieodpłatnie przez Sprzedawcę podczas Rejestracji do Aplikacji, kt&oacute;ra w razie spełnienia warunk&oacute;w określonych w Regulaminie potwierdza przystąpienie Klienta do Homla Smart Club; Klienci Aplikacji wraz z rejestracją w Aplikacji stają się posiadaczami karty Homla Smart Club;<br>1.9.&nbsp;<strong>Klient</strong> &ndash; osoba fizyczna, kt&oacute;ra ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, kt&oacute;rej przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu internetowego, w tym osoba składająca Zam&oacute;wienie;<br>1.10.&nbsp;<strong>Kodeks cywilny</strong> &ndash; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.);<br>1.11.&nbsp;<strong>Konto</strong> &ndash; indywidualne, wirtualne miejsce, w kt&oacute;rym Klient po Zalogowaniu może skorzystać z Usług lub nabyć Produkty Sprzedawcy;<br>1.12.&nbsp;<strong>Konsument</strong> &ndash; Klient będący osobą fizyczną, kt&oacute;ra dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też Klient będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową i zawierający Umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczeg&oacute;lności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepis&oacute;w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Sprzedawca zastrzega, że część postanowień Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsument&oacute;w, co jest wprost wskazane w jego treści;<br>1.13.&nbsp;<strong>Login</strong> &ndash; unikalny dla każdego Klienta adres poczty elektronicznej, podawany w toku Rejestracji oraz wykorzystywany każdorazowo do Logowania w Serwisie internetowym;<br>1.14.&nbsp;<strong>Logowanie</strong> &ndash; każdorazowe otrzymywanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę w toku Rejestracji Konta, umożliwiającego korzystanie z Serwisu internetowego, w tym w ramach Aplikacji lub Sklepu internetowego; Sprzedawca umożliwia logowanie z wykorzystaniem platform Facebook, Google oraz Apple;<br>1.15.&nbsp;<strong>Newsletter</strong> &ndash; nieodpłatna Usługa polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych przez Homla na rzecz Klienta, kt&oacute;ry wyraził na to zgodę;<br>1.16. <strong>Polityka prywatności</strong> &ndash; dokument określający zasady oraz podstawy przetwarzania danych osobowych oraz wynikające stąd prawa Klienta, dostępny na stronie: <a href="https://homla.com.pl/polityka-prywatnosci">&nbsp;https://homla.com.pl/polityka-prywatnosci;&nbsp;</a><br>1.17.&nbsp;<strong>Promocje</strong> &ndash; szczeg&oacute;lne warunki sprzedaży Produkt&oacute;w lub Usług Sprzedawcy, ustalone przez Sprzedawcę w określonym czasie (np. zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny), uregulowane w ramach odrębnych zasad/regulamin&oacute;w promocji. Promocje lub inne szczeg&oacute;lne oferty nie podlegają łączeniu z innymi akcjami promocyjnymi, ofertami cenowymi, produktowymi prowadzonymi przez Sprzedawcę, chyba że inaczej wyraźnie wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczeg&oacute;lnej oferty cenowej lub produktowej;<br>1.18.&nbsp;<strong>Przerwa Techniczna</strong> &ndash; czasowe wyłączenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu w całości lub w części, związane z awarią Serwisu, w tym serwer&oacute;w Serwisu lub związane z koniecznością konserwacji tych serwer&oacute;w bądź modernizacją lub przebudową Serwisu, w czasie kt&oacute;rego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub części Usług;<br>1.19.&nbsp;<strong>Punkty</strong> &ndash; wartości liczbowe przyznane przez Sprzedawcę Klientom w Homla Smart Club w zamian za nabywanie Produkt&oacute;w lub Usług Sprzedawcy; Sprzedawca może przyznać Punkty w razie spełnienia przez Klienta Homla Smart Club innych warunk&oacute;w, niż nabycie Produkt&oacute;w i Usług Sprzedawcy (Punkty specjalne). Wszystkie Punkty i Punkty specjalne zgromadzone przez Klienta w Homla Smart Club stanowią Pulę Punkt&oacute;w;<br>1.20.&nbsp;<strong>Produkt/Produkty</strong> &ndash; rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji lub Sklepu internetowego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem;<br>1.21.&nbsp;<strong>Rabat</strong> &ndash; korzyść przyznawana Klientowi w Homla Smart Club w zamian za Punkty, polegająca na obniżce ceny regularnej;<br>1.22.&nbsp;<strong>U.ś.u.d.e.</strong> &ndash; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.);<br>1.23.&nbsp;<strong>Regulamin</strong> &ndash; niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu u.ś.u.d.e.;<br>1.24. <strong>Rejestracja</strong><strong>&nbsp;</strong>&ndash; procedura zakładania Konta przez Klienta;<br>1.25.&nbsp;<strong>Salon stacjonarny/Salony stacjonarne</strong> &ndash; znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w oznaczonych lokalizacjach geograficznych sklepy, w kt&oacute;rych prowadzona jest sprzedaż detaliczna Produkt&oacute;w;<br>1.26. <strong>Serwis</strong><strong>&nbsp;</strong> <strong>internetowy/Serwis</strong> &ndash; platforma Sprzedawcy, na kt&oacute;rej dostępne są Usługi, w tym Sklep internetowy oraz Aplikacja Homla;<br>1.27. <strong>Sklep internetowy</strong> &ndash; sklep Sprzedawcy prowadzony w ramach Serwisu internetowego przez Sprzedawcę oraz prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://homla.com.pl/">www.homla.com.pl,</a> za pośrednictwem kt&oacute;rego Klient może w szczeg&oacute;lności składać Zam&oacute;wienia;<br>1.28.&nbsp;<strong>Sprzedawca/Sp&oacute;łka/Homla</strong> &ndash; N2H Sp&oacute;łka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorc&oacute;w Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000624595, NIP: 6572924116, REGON: 364766303;<br>1.29.&nbsp;<strong>Strona&nbsp;</strong>&ndash; Sprzedawca bądź Klient będący stroną Umowy lub Umowy sprzedaży;<br>1.30.&nbsp;<strong>Zam&oacute;wienie</strong> &ndash; oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu/&oacute;w lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy lub Umowy sprzedaży, określające w szczeg&oacute;lności rodzaj i liczbę Produkt&oacute;w lub rodzaj Usługi;<br>1.31.&nbsp;<strong>Umowa</strong> &ndash; umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi skorzystania z Usług udostępnianych przez Sp&oacute;łkę drogą elektroniczną;<br>1.32.&nbsp;<strong>Umowa sprzedaży</strong> &ndash; umowa, kt&oacute;rej przedmiotem jest odpłatne nabycie przez Klienta od Sprzedawcy Produkt&oacute;w oznaczonych co do gatunku;<br>1.33.&nbsp;<strong>U.p.k.</strong> &ndash; ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).<br>1.34.&nbsp;<strong>Urządzenie</strong> &ndash; urządzenie elektroniczne, kt&oacute;rym dysponuje Klient, spełniające minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie, za pośrednictwem kt&oacute;rego Klient korzysta z Serwisu;<br>1.35. <strong>Usługa</strong> &ndash; działanie Homla będące świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu u.ś.u.d.e. na rzecz Klienta;<br>1.36. <strong>Użytniwnik</strong> &ndash; Klient Sklepu internetowego lub osoba niebędąca Klientem, ale odwiedzająca Serwis i mogąca zapoznać się z Treściami w obrębie Serwisu lub osoba, która umieściła w serwisie Treść, w szczególności opinię o Produkcie;<br>1.37. <strong>Treść</strong> &ndash; dane i informacje wytworzone oraz dostarczane w postaci cyfrowej w szczególności informacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, treści umieszczone w opiniach dostępnych na stronie Serwisu;<br>1.38.<strong>Moderacja</strong> &ndash; działania niezautomatyzowane, podejmowane przez Homla, w szczególności w celu wykrywania, identyfikowania i zwalczania nielegalnych treści lub niezgodnych z Regulaminem. Moderacja polega na sprawdzaniu Treści i usuwaniu Treści nielegalnych i niezgodnych z Regulaminem;<br>1.39.<strong>Akt o usługach cyfrowych (lub DSA)</strong> &ndash; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102);<br>1.40.<strong>Punkt kontaktowy</strong> &ndash; następujący adres mailowy: [email protected] umożliwiający bezpośrednią interaktywną komunikację drogą mailową z Użytkownikami Serwisu oraz z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych.</p>

</div>

<p><br></p>

<div>

<p align="left" style="text-align: center;"><strong>&sect; 2.</strong><br><strong>Postanowienia wstępne</strong></p>

</div>

<div>

<p>1. Regulamin określa:<br> 1.1. <strong>Rodzaje</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>i</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>zakres</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Usług</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>świadczonych</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>drogą</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>elektroniczną</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>przez</strong> <strong>&nbsp;</strong><strong>Homla;</strong><br> 1.2.<strong>&nbsp;Zasady korzystania ze Sklepu internetowego, Aplikacji oraz innych Usług udostępnianych przez Homla drogą elektroniczną, w tym prawa i obowiązki Homla oraz os&oacute;b korzystających z tych Usług;&nbsp;</strong><br> 1.3. <strong>Zasady</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>dokonywania</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>zakup&oacute;w</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Produkt&oacute;w</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>w</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Sklepie</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>internetowym,</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>z</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>wykorzystaniem</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Homla&nbsp;</strong> <strong>Smart Club oraz Aplikacji Homla.</strong><br><br>2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, postanowienia w nim zawarte dotyczą wszystkich Usług świadczonych w Serwisie. Postanowienia zawarte w paragrafach oznaczonych nazwą Usługi, np.: Sklep internetowy, Homla Smart Club, Aplikacja dotyczą odpowiednio i rozłącznie Sklepu internetowego, Homla Smart Club albo Aplikacji.<br><br>3. Postanowienia dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy oraz przepisy dotyczące reklamacji stosuje się odpowiednio do Usług świadczonych przez Homla drogą elektroniczną w zakresie, w jakim korzystają z nich Konsumenci.<br><br>4. Postanowienia Regulaminu są obowiązujące w zakresie, w jakim nie wynika inaczej z obowiązujących przepis&oacute;w prawa bez względu na to, czy postanowienia prawa są w tym zakresie korzystniejsze dla Konsumenta.</p>

<p><br></p>

</div>

<div>

<p align="center"><strong>&sect; 3.</strong><br><strong>Informacje og&oacute;lne</strong></p>

<p>1. W celu skorzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisu, dla zapewnienia pełnej funkcjonalności, powinny zostać spełnione następujące, minimalne wymagania techniczne:<br>1.1. Homla Smart Club/Newsletter/Sklep internetowy:<br>a. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;<br>b. Dostęp do poczty elektronicznej;<br>c. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej lub Opera w wersji 12.0 lub wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej lub Safari w wersji 5.0 lub wyższej;<br>d. Ważne/aktywne: adres e &ndash; mail i/lub numer telefonu (w zależności od wymog&oacute;w formularza rejestracyjnego);<br>e. W przypadku Homla Smart Club zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768;<br>f. klawiatura lub urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych.</p>

<p align="left">1.2. dodatkowo dla Aplikacji:<br>g. Oprogramowanie iOS w wersji: 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 lub<br>h. Oprogramowanie Android w wersji: 7.0, 7.1, 8.0, 8.1, 9.0, 10.0, 11.0;<br>i. Dostęp do "App Store", "Sklep Play" lub r&oacute;wnoważny w celu pobrania Aplikacji.</p>

</div>

<p>2. Sprzedawca oświadcza, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikat&oacute;w i danych przekazywanych przez Klienta Sprzedawca podejmuje szereg środk&oacute;w, w tym o charakterze technicznym i organizacyjnym, służących zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez Internet, w szczeg&oacute;lności Sprzedawca stosuje protok&oacute;ł SSL (SecureSocketLayer). Szczeg&oacute;łowa informacja na temat stosowanej ochrony danych zawarta jest w Polityce prywatności.<br><br>3. Wszelkie treści zamieszczane przez Sprzedawcę w Serwisie, a dotyczące Produkt&oacute;w nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że inaczej w takiej informacji wyraźnie zastrzeżono.<br><br>4. Użytkownik korzystający z Usług w ramach Serwisu jest zobowiązany do:<br>4.1. Podania podczas Rejestracji wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich oznaczonych jako konieczne danych;<br>4.2. Niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o każdej zmianie danych podanych podczas Rejestracji;<br>4.3. Zachowania w poufności danych do Logowania oraz przypisanych indywidualnie przez Sprzedawcę do Klienta danych, w szczeg&oacute;lności takich jak numer Karty Homla Smart Club, w tym nie przekazywania jakiejkolwiek osobie trzeciej takich danych jak dane do Logowania i numer Karty Homla Smart Club w celu skorzystania z korzyści przypisanych Klientowi;<br>4.4. Korzystania z Usług w spos&oacute;b niezakł&oacute;cający funkcjonowania Serwisu oraz Sp&oacute;łki;<br>4.5. Korzystania z Usług w spos&oacute;b nieuciążliwy dla pozostałych Klient&oacute;w korzystających z Usług w ramach Serwisu;<br>4.6. Korzystania z Usług w spos&oacute;b zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, przyjętymi zwyczajami oraz zasadami wsp&oacute;łżycia społecznego;<br>4.7. Nie dostarczania i nie przekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczeg&oacute;lności treści naruszających majątkowe prawa autorskie os&oacute;b trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych);<br>4.8. Nie korzystania z Serwisu w celach komercyjnych;<br>4.9. Nie podejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klient&oacute;w lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;<br>4.10. Nie modyfikowania treści przekazywanych w ramach Serwisu oraz niewykorzystywania ich w spos&oacute;b nieuprawniony;<br>4.11. Nie podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezam&oacute;wionej informacji handlowej (spam).</p>

<p>5. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta podanego przez Klienta w toku Rejestracji. Sprzedawca kieruje komunikację do Klienta w inny spos&oacute;b w przypadkach, gdy taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa lub treści Regulaminu.</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 4.</strong><br><strong>Rejestracja i Logowanie</strong></p>

<p>1. Z zastrzeżeniem zapis&oacute;w Regulaminu, dla rozpoczęcia korzystania z wybranych lub wszystkich Usług Sprzedawcy wymagana jest Rejestracja oraz następnie Logowanie przy każdorazowej chęci skorzystania z Serwisu.<br><br>2. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna.<br><br>3. W celu dokonania Rejestracji Konta wymagane jest od Klienta:<br>3.1. Wypełnienie dedykowanego dla danej Usługi formularza rejestracyjnego;<br>3.2. Zapoznanie się z treści Regulaminu oraz Polityki prywatności i zaakceptowanie ich treści.<br>3.3. W przypadku Rejestracji w Aplikacji &ndash; wyrażenie zgody na komunikację SMS/MMS lub e-mail.</p>

<div>

<p align="left">4. W celu zakończenia Rejestracji konieczne jest po wykonaniu czynności wskazanych w &sect; 4 ust. 3 Regulaminu potwierdzenie Rejestracji poprzez:<br>4.1. W przypadku Rejestracji w Sklepie internetowym: kliknięcie &bdquo;Utw&oacute;rz Konto&rdquo;;<br>4.2. W przypadku Rejestracji w Aplikacji: kliknięcie &bdquo;Zał&oacute;ż konto&rdquo;;<br>4.3. W przypadku Usługi Newsletter: kliknięcie &bdquo;Zapisz&rdquo;.</p>

<p>Klikając w przycisk wskazany w punktach 4.1-4.3 Klient potwierdza, że ma ukończone co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia pozostałe warunki wymagane dla korzystania z Serwisu.</p>

<p>5. Z momentem potwierdzenia Rejestracji, o kt&oacute;rym mowa w punkcie 4 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.<br><br>6. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Aplikacji w zakresie obejmującym Sklep internetowy w trybie &bdquo;Gość&rdquo; co oznacza, że nabycie Produkt&oacute;w Sprzedawcy nie wymaga dokonania Rejestracji Konta.</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 5.</strong><br><strong>Informacje o Produktach</strong></p>

<p>1. Produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, bez wad, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.<br><br>2. Strony produktowe zawierają opisy, zdjęcia, a w przypadku wybranych Produkt&oacute;w r&oacute;wnież informacje o materiale oraz zasady użytkowania. Zdjęcia niekt&oacute;rych Produkt&oacute;w mogą nieznacznie odbiegać od zewnętrznego wyglądu Produktu, kt&oacute;re to r&oacute;żnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień ekranu Klienta, warunk&oacute;w oświetlenia, innych parametr&oacute;w technicznych Urządzenia. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Serwisie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu.</p>

<p>3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produkt&oacute;w, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Serwisie, wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie to pozostanie bez wpływu na prawa nabyte Klient&oacute;w, w tym warunki Zam&oacute;wień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.</p>

<p>4. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 6.</strong><br><strong>Składanie zam&oacute;wień</strong></p>

<p>1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie prezentowanym w Serwisie, w tym w Aplikacji oraz Sklepie internetowym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez złożenie Zam&oacute;wienia z wykorzystaniem dedykowanego do tego formularza.</p>

<p>2. W celu złożenia Zam&oacute;wienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zam&oacute;wienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zam&oacute;wienia uniemożliwia nabycie Produktu i skuteczne złożenie Zam&oacute;wienia. Obowiązek ten nie dotyczy Klient&oacute;w zarejestrowanych w Sklepie internetowym lub Aplikacji. W tym przypadku Klienci dokonują akceptacji Regulaminu przy pierwszej rejestracji. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zam&oacute;wienia uniemożliwia nabycie Produktu i skuteczne złożenie Zam&oacute;wienia.</p>

<p>3. W celu złożenia Zam&oacute;wienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zam&oacute;wienia oznaczonych jako obligatoryjne. Klient może edytować dane i dokonać ich zmiany przy składaniu Zam&oacute;wienia, przy czym nie dotyczy to takich danych jak adres e &ndash; mail.</p>

<p>4. W celu złożenia Zam&oacute;wienia należy skompletować Zam&oacute;wienie, wybrać obszar i spos&oacute;b dostarczenia Produktu, spos&oacute;b płatności, wypełnić formularz Zam&oacute;wienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zam&oacute;wienie przez, naciśnięcie na przycisk &bdquo;KUPUJĘ I PŁACĘ&rdquo; w Aplikacji lub &bdquo;Składam Zam&oacute;wienie z obowiązkiem zapłaty&rdquo; w Sklepie internetowym.</p>

</div>

<div>

<p>5. Sprzedający wyjaśnia, że Klient kompletuje Zam&oacute;wienie korzystając z &bdquo;Koszyka&rdquo;. Wyb&oacute;r Produktu (zgodnie z jego opisem, ceną oraz dodatkowymi cechami) dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk &bdquo;DODAJ DO KOSZYKA&rdquo; po uprzednim ewentualnym uzupełnieniu wariantu Produktu, jeżeli jest on oferowany w r&oacute;żnych wariantach (np. kolorystycznych, rozmiarowych). Po naciśnięciu na przycisk &bdquo;REALIZUJ ZAM&Oacute;WIENIE&rdquo;, Klient wybiera obszar i spos&oacute;b dostarczenia Produktu, spos&oacute;b płatności oraz wypełnia formularz Zam&oacute;wienia.</p>

<p align="left">6. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, w formularzu Zam&oacute;wienia należy wskazać każdorazowo:<br>a. imię i nazwisko oraz adres Klienta;<br>b. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;<br>c. dane odbiorcy;<br>d. spos&oacute;b dostawy;<br>e. spos&oacute;b płatności;<br>f. adres, na kt&oacute;ry ma być dostarczony Produkt, jeśli zam&oacute;wiony Produkt ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta;<br>g. adres wybranego Automatu do odbioru przesyłek, jeśli Klient wybierze dostawę do takiego urządzenia (o ile dostawa do Automatu do odbioru przesyłek jest możliwa &ndash; z uwagi na wielkość paczki zawierającej zam&oacute;wione Produkty).</p>

<p>8. W trakcie procedury składania Zam&oacute;wienia &ndash; aż do momentu naciśnięcia na przycisk &bdquo;KUPUJĘ I PŁACĘ&rdquo; lub &bdquo;Składam Zam&oacute;wienie z obowiązkiem zapłaty&rdquo;, Klient ma możliwość modyfikowania Zam&oacute;wienia, w szczeg&oacute;lności w zakresie wyboru Produktu, obszaru i sposobu dostarczenia, sposobu płatności, danych podanych w formularzu Zam&oacute;wienia.</p>

<p>9. Złożenie Zam&oacute;wienia następuje po skompletowaniu Zam&oacute;wienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza Zam&oacute;wienia. Złożenie zam&oacute;wienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku &bdquo;KUPUJĘ I PŁACĘ&rdquo; lub &bdquo;Składam zam&oacute;wienie z obowiązkiem zapłaty&rdquo; i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.</p>

<p>10. Złożenie Zam&oacute;wienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zam&oacute;wienia.</p>

<p>11. Po złożeniu przez Klienta Zam&oacute;wienia, Klient &ndash; na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta w formularzu Zam&oacute;wienia lub w Koncie &ndash; niezwłocznie otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie Zam&oacute;wienia przez Sprzedawcę &ndash; ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca Zam&oacute;wienie otrzymał.</p>

<p>12. Po otrzymaniu Zam&oacute;wienia Sprzedawca weryfikuje, czy zam&oacute;wienie może zostać przyjęte do realizacji.</p>

<p>13. Jeżeli Sprzedawca rozpocznie proces weryfikacji możliwości przyjęcia Zam&oacute;wienia Klienta do realizacji, Klient może otrzymać drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zam&oacute;wienia do realizacji &ndash; ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca rozpoczął weryfikację możliwości zrealizowania Zam&oacute;wienia. Informacja ta nie jest obligatoryjna, Sprzedawca może zrezygnować z jej przesyłania.</p>

<p>14. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zam&oacute;wienie (tj. przyjmuje ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zam&oacute;wienia), Klient otrzyma drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zam&oacute;wienia wraz z fakturą przesłaną w formie elektronicznej&ndash; z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.</p>

<p>15. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej. Klienci korzystający z Aplikacji mają możliwość podglądu Zam&oacute;wień w dedykowanej do tego zakładce w Aplikacji.</p>

<p>16. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zam&oacute;wień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz Aplikacji jest nieodpłatne, przy czym w przypadku zakup&oacute;w za pośrednictwem Sklepu internetowego realizowanych w trybie &bdquo;Gościa&rdquo;, Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zam&oacute;wienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zam&oacute;wienia. W przypadku korzystania z Aplikacji lub Sklepu internetowego w charakterze zalogowanego Klienta, Usługa ulega zakończeniu w razie złożenia przez Klienta żądania usunięcia Konta za pośrednictwem Serwisu (poprzez skorzystanie z funkcjonalności udostępnionej w Aplikacji/Sklepie internetowym).</p>

<p><br></p>

</div>

<div>

<p align="center"><strong>&sect; 7.</strong><br><strong>Ceny Produkt&oacute;w i spos&oacute;b uiszczenia Ceny</strong></p>

<p align="left">1. Ceny Produkt&oacute;w prezentowanych w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towar&oacute;w i usług. Cena nie uwzględnia koszt&oacute;w dostarczenia Produktu pod adres wskazany przez Klienta.</p>

<p>2. Koszty dostawy Produktu są każdorazowo podawane w trakcie składania Zam&oacute;wienia i uwzględnianie w całkowitej wartości Zam&oacute;wienia. Całkowita wartość zam&oacute;wienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.</p>

<p>3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w &bdquo;Koszyku&rdquo; w podsumowaniu Zam&oacute;wienia w chwili jego złożenia. W szczeg&oacute;lności cena taka może r&oacute;żnić się od ceny nadrukowanej na Produkcie dostarczonym Klientowi.</p>

<p>4. Cena Produktu podana w Serwisie może r&oacute;żnić się od ceny obowiązującej w sklepach stacjonarnych. W przypadku, gdy Klient chciałby nabyć Produkt w sklepie stacjonarnym, zaleca się uprzednio upewnić się, po jakiej cenie dany Produkt oferowany jest w wybranym Salonie stacjonarnym.</p>

<p>5. Ceny Produkt&oacute;w prezentowanych w Serwisie mogą ulec zmianie, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na Zam&oacute;wienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.</p>

<p>6. Klient przy składaniu Zam&oacute;wienia w Serwisie akceptuje spos&oacute;b płatności ceny oraz koszt&oacute;w dostarczenia Produktu spośr&oacute;d dostępnych form, tj.:<br>a) Płatność za pobraniem;<br>b) Szybka płatność online za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Autopay, w tym:<br>c) BLIK;<br>d) ApplePay;<br>e) GooglePay;<br>f) Karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;<br>g) Dotyczy Sklepu internetowego: za pośrednictwem oferowanych przez PayPo Sp. z o.o. kredyt&oacute;w konsumenckich przeznaczonych dla Klient&oacute;w będących Konsumentami, kt&oacute;rych celem będzie sfinansowanie zakupu, przy czym umowę o kredyt konsumencki zawiera wyłącznie PayPo Sp. z o.o. (jako kredytodawca) oraz Klient (jako kredytobiorca). Formularz wniosku kredytowego jest dostępny poprzez łącze znajdujące się w Serwisie, w karcie zakupu, z kt&oacute;rego to łącza następuje przekierowanie do serwisu PayPo i składany wyłącznie za pośrednictwem serwisu PayPo. Zasady i warunki oraz procedura kredytowa jest ustalana wyłącznie przez PayPo, a Sprzedawca przystąpi do realizacji Zam&oacute;wieniu po uzyskaniu potwierdzenia z PayPo o zawarciu umowy o kredyt konsumencki.</p>

<p>7. Płatność za pobraniem nie jest dostępna w przypadku Zamówienia produktów z kategorii meble. Klient nie może łączyć r&oacute;żnych form płatności wskazanych w ust. 6 powyżej.</p>

<p>8. Termin dostawy jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.</p>

<p>9. Klient, kt&oacute;ry przy składaniu Zam&oacute;wienia wybrał płatność, o kt&oacute;rej mowa w ust. 6 lit. b) powyżej, ma obowiązek uiścić kwotę określoną w Zam&oacute;wieniu w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zam&oacute;wienia do realizacji. Po przekroczeniu tego terminu, Sprzedawca jest uprawniony anulować Zam&oacute;wienie, o czym poinformuje Klienta drogą elektroniczną.</p>

<p>10. W przypadku konieczności zwrotu środk&oacute;w pieniężnych na rzecz Klienta, kt&oacute;ry dokonał płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego, zwrot ten zostanie dokonany na ten sam rachunek bankowy, chyba że inaczej wynika z obowiązujących przepis&oacute;w prawa.</p>

</div>

<p><br></p>

<div>

<p align="center"><strong>&sect; 8.</strong><br><strong>Realizacja, spos&oacute;b, koszty dostarczenia Zam&oacute;wienia</strong></p>

<p>1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p>

<p>2. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu dostarczane są w dni robocze do miejsca określonego przez Klienta w treści Zam&oacute;wienia. Klient jest obowiązany podać miejsce dostawy w spos&oacute;b precyzyjny.</p>

<p>3. Produkty są dostarczane, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania Zam&oacute;wienia, w następujący spos&oacute;b:<br>a) Za pośrednictwem firmy kurierskiej;<br>b) O ile to możliwe, z uwagi na wielkość paczki zawierającej Produkty &ndash; poprzez Automaty do odbioru przesyłek&ndash; w takim przypadku Produkty są dostarczane do Automatu do odbioru przesyłek, wskazanego przez Klienta w formularzu Zam&oacute;wienia.</p>

<p>4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczeg&oacute;lności należy zwr&oacute;cić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.</p>

<p>5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, indywidualne ustalenia Klienta z firmą kurierską, dotyczące doręczenia przesyłki, a w szczeg&oacute;lności takie jak polecenia pozostawienia przesyłki pod domem pod nieobecność Klienta lub przekazania przesyłki jakiejkolwiek osobie trzecie na zlecenie Klienta.</p>

<p>6. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. W pozostałym zakresie, w tym w szczeg&oacute;lności wobec przedsiębiorc&oacute;w wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za wady oraz niezgodność Towaru z Umową sprzedaży w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo.</p>

<p>7. Po przyjęciu Zam&oacute;wienia do realizacji, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę w formie elektronicznej (format pdf.) , poprzez przesłanie jej na adres e &ndash; mail podany przez Klienta. Ewentualne korekty będą doręczane w analogiczny spos&oacute;b. Klient akceptując Regulamin Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.</p>

<p>8. Klient jest uprawniony do zmiany sposobu otrzymywania faktur z elektronicznego na papierowy, co jest jednoznaczne ze zmianą sposobu doręczania ewentualnych korekt. Faktura w formie papierowej zostanie doręczona Klientowi na adres podany przez Klienta przy Rejestracji w Serwisie na żądanie zgłoszone w formie:<br>a. papierowej, na adres: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Krak&oacute;w;<br>b. elektronicznej, na adres: <a href="mailto:[email protected]">[email protected].</a>&nbsp;</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 9.</strong><br><strong>Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy</strong></p>

<p>1. Zakupy dokonywane za pośrednictwem Aplikacji lub Sklepu internetowego skutkują zawarciem Umowy sprzedaży na odległość. Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, Konsument, kt&oacute;ry zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia koszt&oacute;w, z wyjątkiem koszt&oacute;w określonych w niniejszej sekcji lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Pouczenie o prawa odstąpienia od Umowy, zawierające szczeg&oacute;łowe informacje, są zawarte w <strong>Załączniku nr 1 do Regulaminu.</strong></p>

<p>2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy obejmującej wiele Towar&oacute;w, kt&oacute;re są dostarczane osobno, partiami lub w częściach &ndash; od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.</p>

</div>

<div>

<p>3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w całości lub w części informując Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, w tym poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: <a href="mailto:[email protected]">[email protected].</a> Oświadczenie może zostać przesłane pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym Towarem, na adres podany w niniejszej sekcji, punkt 6, z dopiskiem: &bdquo;Zwrot &ndash; sklep internetowy Homla&rdquo;. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, kt&oacute;rego wz&oacute;r stanowi <strong>Załącznik nr 2 do Regulaminu</strong>, jednak forma ta nie jest obowiązkowa.</p>

<p>4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczającym jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.</p>

<p>5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, w tej sytuacji oferta przestaje wiązać.</p>

<p>6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwr&oacute;cić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w kt&oacute;rym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: <strong>&nbsp;N2H sp. z o.o., Sochaczewska 96B, Hala nr 17, 05-870 Błonie-Wieś</strong>, z dopiskiem &bdquo;Zwrot &ndash; sklep internetowy HOMLA&rdquo;.</p>

<p>7. Konsument korzystający z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. O sposobie zwrotu Towaru decyduje Konsument, przy czym Konsument powinien zabezpieczyć Towar przed uszkodzeniem w transporcie co najmniej w takim samym stopniu, w jakim Towar został mu dostarczony pierwotnie przez Sprzedawcę.</p>

<p>8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Sprzedawca niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwr&oacute;ci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty pierwotnego dostarczenia Towaru do Konsumenta, przy czym nie dotyczy to koszt&oacute;w wskazanych w niniejszej sekcji, w punkcie 7. Jeżeli jednak Konsument dokonując zakupu wybrał inny niż najtańszy zwykły spos&oacute;b dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt&oacute;w wykraczających poza ten najtańszy zwykły spos&oacute;b dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.</p>

<p>9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposob&oacute;w płatności wykorzystanych przez Konsumenta przy zakupie Towaru, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny spos&oacute;b zwrotu płatności.</p>

<p>10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania od niego Towaru lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, kt&oacute;re zdarzenie nastąpi wcześniej.</p>

<p>11. Konsument ponosi odpowiedzialność względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w spos&oacute;b wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 10.</strong><br><strong>Reklamacje</strong></p>

<p>1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową sprzedaży. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie do jego zgodności z Umową sprzedaży na podstawie przepis&oacute;w rozdziału 5a U.p.k.</p>

<p>2. Reklamacja może zostać złożona:<br>a. Na piśmie, na adres: N2H Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 96 B, Hala nr 17, 05-870 Błonie-Wieś, z dopiskiem: &bdquo;Reklamacja &ndash; sklep internetowy HOMLA&rdquo; lub<br>b. W formie elektronicznej, na adres:&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected].</a><br><br>3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczeg&oacute;lności:<br>a. Imię i nazwisko;<br>b. Adres do korespondencji;<br>c. Adres poczty elektronicznej (adres e &ndash; mail), na kt&oacute;ry ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej;<br>d. Rodzaj reklamowanego Towaru;<br>e. Dokładny opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży oraz datę jej stwierdzenia;<br>f. Dokumentację fotograficzną prezentującą niezgodność Towaru z Umową;<br>g. Datę nabycia Towaru;<br>h. Żądanie Klienta;<br>i. Preferowany przez Klienta spos&oacute;b poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji;<br>j. Dow&oacute;d zakupu Towaru (np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).</p>

</div>

<div>

<p>4. Reklamacja może zostać zgłoszona przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, stanowiącego <strong>Załącznik nr 3 do Regulaminu</strong>. Formularz, jak r&oacute;wnież podane wyżej informacje dotyczące treści reklamacji stanowią zalecenie i nie wpływają na skuteczność złożenia reklamacji w spos&oacute;b określony przez Konsumenta, o ile taka treść pozwala na rozpatrzenie reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konsument może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, o ile są one konieczne dla ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy.</p>

<p>5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.</p>

<p>6. Konsument korzystający z przysługujących mu uprawnień określonych w niniejszej sekcji jest proszony o dostarczenie wadliwego Towaru na koszt Sprzedawcy na adres: N2H Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 96 B, Hala nr 17, 05-870 Błonie-Wieś, z dopiskiem: &bdquo;Reklamacja &ndash; sklep internetowy HOMLA&rdquo;, po uprzednim, wyraźnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.</p>

<p>7. Do reklamacji odnoszących się do Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, odpowiednie zastosowanie mają przepisy niniejszej sekcji oraz odpowiednie przepisy prawa.</p>

<p>8. Reklamacje dotyczące Usług, w tym dotyczące funkcjonowania Usługi Newsletter, Aplikacji oraz Homla Smart Club można zgłaszać:<br>a. Na piśmie, na adres: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Krak&oacute;w, z dopiskiem &bdquo;Usługi elektroniczne &ndash; Serwis Homla&rdquo;;<br>b. W formie elektronicznej, na adres: <a href="mailto:[email protected]">[email protected].</a>&nbsp;</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 11.</strong><br><strong>&nbsp;Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń&nbsp;</strong></p>

<p>1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposob&oacute;w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, z kt&oacute;rych skorzystanie jest w pełni dobrowolne.</p>

<p>2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania spor&oacute;w konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorc&oacute;w w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczeg&oacute;lności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu spor&oacute;w konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania spor&oacute;w konsumenckich. Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposob&oacute;w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik&oacute;w konsument&oacute;w, organizacji społecznych, do kt&oacute;rych zadań statutowych należy ochrona konsument&oacute;w, Wojew&oacute;dzkich Inspektorat&oacute;w Inspekcji Handlowej, w szczeg&oacute;lności r&oacute;wnież pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w&nbsp;<a href="https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php">&nbsp;https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.&nbsp;</a> Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w prowadzi jawny rejestr podmiot&oacute;w uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania spor&oacute;w konsumenckich.</p>

</div>

<div>

<p>3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposob&oacute;w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:<br>3.1. Konsument uprawniony jest do zwr&oacute;cenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o kt&oacute;rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.<br>3.2. Konsument uprawniony jest do zwr&oacute;cenia się do wojew&oacute;dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Stronami.<br>3.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Stronami, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument&oacute;w lub organizacji społecznej, do kt&oacute;rej zadań statutowych należy ochrona konsument&oacute;w (m.in. Federacja Konsument&oacute;w, Stowarzyszenie Konsument&oacute;w Polskich).<br>3.4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: <a href="https://commission.europa.eu/index_en">https://commission.europa.eu/</a> Platforma ODR stanowi także źr&oacute;dło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania spor&oacute;w mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 12.</strong><br><strong>Homla Smart Club</strong></p>

<p><strong>Zasady og&oacute;lne:</strong><br>1. Sprzedawca umożliwia zarejestrowanym Klientom Aplikacji udział w programie lojalnościowym Homla Smart Club.</p>

<p>2. Celem Homla Smart Club jest promocja Sprzedawcy, w tym poprzez dopasowywanie do indywidualnych potrzeb Klient&oacute;w, np. poprzez analizę tego, jakie Produkty Sprzedawcy kupują oraz poprzez przyznawanie Klientom Homla Smart Club Punkt&oacute;w, Punkt&oacute;w specjalnych uprawniających do otrzymywania Rabatu oraz Promocji.</p>

<p>3. Program lojalnościowy Homla Smart Club jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a uczestnictwo w nim jest nieodpłatne i dobrowolne.</p>

<p>4. W związku z uczestnictwem w Programie lojalnościowym Homla Smart Club, Sprzedawca:<br>a. Analizuje aspekty dotyczące preferencji Klient&oacute;w Homla Smart Club w celu kierowania do nich zindywidualizowanych ofert i Promocji;<br>b. Organizuje Promocje oraz oferuje Punkty specjalne.</p>

<p>5. Każdy zalogowany Klient korzystający z Aplikacji jest jednocześnie członkiem Programu lojalnościowego Homla Smart Club. Po zainstalowaniu Aplikacji i zarejestrowaniu się przez Klienta zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Serwisu, Klient otrzymuje dostęp do wirtualnej Karty, posiadającej unikatowy kod kreskowy, przypisany wyłącznie temu Klientowi. Karta ta jest dostępna w zakładce: &bdquo;Profil&rdquo; i w celu gromadzenia korzyści Homla Smart Club, powinna być okazana przed rozpoczęciem zakup&oacute;w w Salonach stacjonarnych Sprzedawcy. W przypadku zakup&oacute;w w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem Aplikacji, Punkty i korzyści są naliczane automatycznie, bez konieczności podejmowania przez Klienta dodatkowych czynności.</p>

<p>6. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie lojalnościowym Homla Smart Club odbywa się poprzez usunięcie konta w Aplikacji, co jest możliwe w dedykowanej do tego zakładce Aplikacji &ndash; &bdquo;Profil&rdquo;/Ustawienia. Usunięcie konta w Aplikacji jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Homla Smart Club i powoduje utratę wszystkich korzyści i Punkt&oacute;w, w tym Punkt&oacute;w specjalnych zgromadzonych dotychczas przez Klienta, a korzyści te i Punkty nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.</p>

<p>7. Uprawnienia Klienta korzystającego z Homla Smart Club nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią.</p>

<p>8. Sprzedawca nie wydaje papierowych duplikat&oacute;w Karty Homla Smart Club.</p>

</div>

<div>

<p>9. Zarejestrowany w Aplikacji Klient może posiadać tylko jedną Kartę. Oznacza to, że do jednego adresu e &ndash; mail może być przypisana tylko jedna Karta.<br><br><strong>Przyznawanie Punkt&oacute;w:</strong><br>10. Klient otrzymuje Punkty na Kartę Homla Smart Club za transakcję dokonaną w Sklepach stacjonarnych Homla oraz w Aplikacji i Sklepie internetowy, na poniższych zasadach z tym zastrzeżeniem, że szczeg&oacute;lne regulaminy Promocji mogą wprowadzać odmienne zasady przyznawania Punkt&oacute;w:<br>a. 1 (jeden) Punkt zostanie przyznany za każde pełne 10,00 (dziesięć 00/100) złotych wydane na zakupy Homla w ramach jednej transakcji potwierdzonej paragonem fiskalnym lub fakturą/Punkty nie naliczają się za dostawę;<br>b. Punkty nie są naliczane przy transakcjach realizowanych za wcześniej zgromadzone Punkty.<br>c. Punkty nie są naliczane przy zakupie karty podarunkowej Sklepu Homla;<br>d. W przypadku dokonywania zakup&oacute;w w Salonie stacjonarnym Homla, przyznanie Punkt&oacute;w jest możliwe pod warunkiem okazania przy rozpoczęciu zakup&oacute;w Homla Smart Club. Skorzystanie z Homla Smart Club jest prawem, a nie obowiązkiem Klienta, zaś sprzedawca nie ma obowiązku przypominać o możliwości skorzystania z Homla Smart Club przy zakupach w Sklepie stacjonarnym Homla. Wobec tego, p&oacute;źniejsza niż przy rozpoczęciu zakup&oacute;w w Salonie stacjonarnym rejestracja Punkt&oacute;w za zakup, w szczeg&oacute;lności na podstawie okazania faktury lub paragonu jest niemożliwa, a Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy;<br>e. P&oacute;źniejsza rejestracja punkt&oacute;w w przypadku, o kt&oacute;rym mowa w lit. e powyżej jest możliwa wyłącznie w razie awarii sprzętu Sprzedawcy w Salonie stacjonarnym Homla, uniemożliwiająca rejestrację Punkt&oacute;w. W takim przypadku podstawą rejestracji Punkt&oacute;w może być wyłącznie paragon fiskalny lub faktura z adnotacją Sprzedawcy o awarii sprzętu i zgłoszenie tego faktu wraz z tak opisanym paragonem fiskalnym/fakturą na adres e &ndash; mail:&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dokonania zakup&oacute;w;<br>f. W związku z przysługującym ustawowym prawem do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, a także mając na uwadze przysługujące Klientowi prawo zwrotu Produktu nabytego w Salonie stacjonarnym w terminie wynikającym z odrębnego Regulaminu, Punkty z danej transakcji zarejestrowane na Karcie stają się aktywne do wykorzystania po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni. W przypadku skorzystania przez Klienta z wyżej wymienionych praw, Punkty naliczone przy zakupie podlegającemu zwrotowi, ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu;<br>g. Informacje o Punktach zgromadzonych na Koncie są dostępne w Aplikacji, w zakładce &bdquo;Profil&rdquo;;<br>h. Punkty zgromadzone na Koncie, w przypadku ich niewykorzystania, wygasają po upływie 365 (trzystu sześćdziesięciu pięciu) dni od ich zarejestrowania na Koncie.<br>i. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części Punkt&oacute;w naliczonych lub wykorzystanych niezgodnie z Regulaminem.</p>

<p align="left"><strong>Wymiana Punkt&oacute;w na Rabat:</strong><br>11. Klient otrzymuje Rabat w wysokości 5,00 (pięć i 00/100) złotych za każde 10 (dziesięć) Punkt&oacute;w/Punkt&oacute;w specjalnych zebranych na Koncie.</p>

<p>12. Rabat łączy się z ofertami specjalnymi lub innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen oferowanymi w Homla.</p>

<p>13. Aby wymienić Punkty na Rabat, Klient przed dokonaniem zakupu w Salonie stacjonarnym Homla powinien o tym powiadomić Sprzedawcę. Postanowienia ust. 10 lit. e stosuje się odpowiednio. W przypadku zakup&oacute;w za pośrednictwem Aplikacji lub Sklepu internetowego, przed dokonaniem zakupu Klient może zdecydować, czy chce skorzystać z posiadanych Punkt&oacute;w poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w formularzu. Po oznaczeniu pola, pojawia się informacja o ilości możliwych do wykorzystania punkt&oacute;w i adekwatnej punktom kwocie obniżki w PLN. Kwota koszyka aktualizuje się automatycznie uwzględniając obniżkę. Nie jest możliwe wykorzystanie rabatu w przypadku dokonywania zakup&oacute;w w trybie &bdquo;Gość&rdquo; nawet, jeśli Klient posiada zgromadzone Punkty na Karcie.</p>

</div>

<div>

<p>14. Sprzedawca zastrzega, że Rabat może być wykorzystany do uiszczenia należności z tytułu zakupu do maksymalnie 50 % wartości nabywanych Produkt&oacute;w w ramach jednej transakcji przy uwzględnieniu Cen Pierwszych tych Produkt&oacute;w. Przykładowo, w przypadku w kt&oacute;rym Uczestnik uzyskał Rabat o wartości 20 złotych, zaś w ramach jednej transakcji dokonuje zakup&oacute;w na kwotę 30 złotych, w ramach tej transakcji może wykorzystać Rabat do wartości maksymalnie 15 złotych, zaś na Koncie pozostanie do wykorzystania Rabat o wartości 5 złotych, kt&oacute;re może wykorzystać przy dokonywaniu kolejnej transakcji (z uwzględnieniem zasad Regulaminu), przy czym jeżeli Produkt nabywany w ramach transakcji objęty jest ofertą specjalną lub inną promocją rabat naliczany jest od Ceny Pierwszej tj. bez promocji.</p>

<p>15. Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu odpowiednia liczba Punkt&oacute;w, zostanie odjęta z Konta. W przypadku zakupu towar&oacute;w na zam&oacute;wienie, punkty wymienione na Rabat zostaną odjęte z Konta w momencie zapłaty zaliczki.</p>

<p>16. Uczestnik, kt&oacute;ry odstąpi od umowy sprzedaży na podstawie &bdquo;Regulaminu zwrotu towar&oacute;w nabytych w Salonach stacjonarnych marki Homla&rdquo; lub w związku z realizacją uprawnień w związku z wadliwością towaru wynikających z powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa (rękojmia/zgodność z umową), w ramach kt&oacute;rej skorzystał z Rabatu, tzn. zwr&oacute;ci towar zakupiony z Rabatem, odzyskuje prawa do ponownego naliczenia Punkt&oacute;w będących podstawą udzielenia Rabatu. Punkty zostaną zarejestrowane na koncie w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego od dnia dokonania zwrotu towaru lub w termie 1 dnia roboczego od dnia dokonania przez Sprzedawcę zwrotu środk&oacute;w za wadliwy towar. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych wadliwością towaru wynikających z powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa (rękojmia/zgodność z umową).</p>

<p>17. Punkty/Rabat nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.</p>

<p>18. Rabat naliczany jest na kolejno rejestrowane w ramach transakcji Produkty w ten spos&oacute;b, że cena kolejnych Produkt&oacute;w w ramach tej jednej transakcji jest obniżana proporcjonalnie o wartość Rabatu, maksymalnie aż do wykorzystania całości Rabatu z zastrzeżeniem limitu, o kt&oacute;rym mowa w ust. 14 powyżej, oraz z zastrzeżeniem, że cena nie może być w żadnym wypadku niższa niż 1,00 (jeden i 00/100) złoty.</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 14.</strong><br><strong>Aplikacja</strong></p>

<p>1. Sprzedawca umożliwia Klientom przystąpienie do Aplikacji Homla. Dzięki przystąpieniu do Aplikacji, Klient ma prawo do skorzystania z dodatkowych korzyści, komunikowanych przez Sprzedawcę.</p>

<p>2. Sprzedawca informuje, że jednym z cel&oacute;w Aplikacji jest analizowanie indywidualnych preferencji Klienta na podstawie dokonanych zakup&oacute;w oraz przeglądanych treści za pośrednictwem Aplikacji. Wobec powyższego Sprzedawca zastrzega, że niekt&oacute;re korzyści mogą być komunikowane indywidualnie danemu Klientowi korzystającemu z Aplikacji i dedykowane wyłącznie danemu Klientowi, w oparciu o zaobserwowane preferencje. W związku z tym treści oraz korzyści komunikowane Klientowi za pośrednictwem Aplikacji mogą być świadczone wyłącznie temu Klientowi i nie mogą być przenoszone na inne osoby, chyba że inaczej wynika z ich treści.</p>

<p>3. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że z korzyści, o kt&oacute;rych informuje Sprzedawca, można skorzystać w przypadku dokonania zakup&oacute;w za pośrednictwem Aplikacji, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści szczeg&oacute;łowych zasad promocji, bądź komunikacji kierowanej do Klienta.</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 15.</strong><br><strong>Newsletter</strong></p>

<p>1. Przedmiotem Usługi Newsletter jest okresowe (w terminach ustalonych przez Homla) przesyłanie przez Homla w formie list&oacute;w elektronicznych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji, w tym Informacji handlowej, zawierającej w szczeg&oacute;lności ofertę marki Homla (dostępnej zar&oacute;wno w Serwisie internetowym jak i w Salonach stacjonarnych), a także o nowych kolekcjach, niekt&oacute;rych aktualnych promocjach oraz może zawierać inne wiadomości dotyczące marki Homla oraz marek wsp&oacute;łpracujących, w tym opinie, materiały prasowe, artykuły, informacje o działaniach marki Homla i marek wsp&oacute;łpracujących, itd.</p>

<p>2. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Klienta. Wyrażenie zgody następuje poprzez udostępnienie swojego adresu e &ndash; mail lub numeru telefonu w odpowiednim polu w Serwisie internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox&rsquo;a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie &bdquo;Zapisz&rdquo; (moment rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera).</p>

<p>3. Usługa newsletter świadczona jest od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera przez czas nieoznaczony (nie wcześniej jednak niż moment, w kt&oacute;rym Homla udostępni Usługę Newsletter i nie dłużej niż do momentu zakończenia Usługi Newsletter przez Homla).</p>

<p>4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z dalszego świadczenia Usługi Newsletter. Rezygnacja odbywa się poprzez wysłanie żądania w tym zakresie na adres: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Użytkownika w formie wiadomości e &ndash; mail lub SMS/MMS.</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 16.</strong><br><strong>Opinie - informacje ogólne</strong></p>

<p>1. 1. Homla oświadcza, że w celu zapewnienia Klientom dostępu do wiarygodnych
i rzetelnych opinii na temat Produktu współpracuje z dostawcami usług polegających na zbieraniu opinii od Klientów dokonujących zakupu Produktów w Sklepie internetowym. Zasady zbierania i weryfikowania tych opinii zostały opisane w § 161 Regulaminu oraz w Polityce prywatności. Homla zaznacza jednak, że w Serwisie mogą być publikowane opinie przez Klientów, którzy nabyli Produkt w sklepach stacjonarnych Homla i w tym zakresie Homla obecnie nie jest w stanie zweryfikować, czy takie opinie zostały zamieszczone przez osoby, które faktycznie Produkt nabyły lub tego Produktu używały. W celu zapewnienia przejrzystości opinii publikowanych w Serwisie, Homla każdorazowo informuje, które z opinii zostały zweryfikowane pod tym kątem, zamieszczając przy opinii odpowiednie oznaczenie graficzne lub słowno-graficzne. Opiniami zweryfikowanymi są więc opinie Klientów korzystających ze Sklepu internetowego, które dokonały zakupu jako zalogowany Klient i wystawiły opinię dotyczącą zakupionego Produktu, a także opinie wystawione za pośrednictwem dostawców usług, o których mowa w zdaniu pierwszym. W odniesieniu do tych Klientów Homla weryfikuje, czy osoba, która wystawiła opinię faktycznie zakupiła ten Produkt w Sklepie internetowym. Homla nie weryfikuje jednak, czy Klient wystawiający opinię faktycznie korzystał z Produktu, którego dotyczy opinia. </p>

<p>2. Klient zamieszczający opinię odpowiada za treść opinii oraz jej zgodność ze stanem faktycznym i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem opinii jest ocena Produktu, jego właściwości oraz zgodności z ofertą Sprzedawcy. Opinia może prezentować zdjęcie Produktu, wykonane przez Klienta.</p>

<p>3. . Zamieszczając opinię Klient udziela jednocześnie Homla niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z tej opinii w całości lub w części, w celach promocyjnych i marketingowych, na następujących polach eksploatacji:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie egzemplarzy opinii dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu w pamięci komputera;
b. Wprowadzenie do obrotu;
c. Rozpowszechnianie opinii w inny sposób niż poprzez wprowadzenie do obrotu, w tym poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.</p>

<p>4. Klient będący autorem opinii zgadza się, że jego opinie będą publikowane anonimowo lub ze skrótowym wskazaniem jego autorstwa, np. przy użyciu imienia i pierwszej litery nazwiska, bądź pseudonimu.</p>

</div>

<div>

<p>5. Usunięcie Konta w Aplikacji lub Sklepie internetowym nie powoduje usunięcia opinii zamieszczonych przez Klienta i opinie te mogą być nadal prezentowane zgodnie z warunkami licencji, na co Klient wyraża zgodę.</p>

<p>6. Homla oświadcza, że nie korzysta z algorytmu, kt&oacute;ry dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.</p>

<p><br></p>


<p align="center"><strong>&sect; 16<sup>1</sup></strong><br><strong>Współpraca z pomiotami zewnętrznymi w procesie opiniowania Produktów</strong></p>

<p>1. Każdy Klient Sklepu internetowego, w tym Klient dokonujący zakupów w trybie „Gość” ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie internetowym. </p>

<p>2. Sprzedawca, po dokonaniu zakupu w Sklepie internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia e – mail dostawcy zewnętrznemu świadczącemu usługi w zakresie zbierania opinii. W tym zakresie Homla współpracuje z TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z procesem opiniowania, w tym podstawy prawne przetwarzania danych Klientów zostały określone w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.homla.com.pl. W związku z przekazaniem danych, TrustMate S.A. wysyła do Klienta wiadomość e – mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie. Formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może jeden raz ponowić wysyłkę zaproszenia.</p>

<p>3. Opinia, o której mowa w § 16<sup>1</sup> Regulaminu może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy.</p>

<p>4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io. Opinia wystawiona przez Klienta, a pozyskana przez Sprzedawcę za pośrednictwem TrustMate S.A. może być przez Klienta usunięta lub zmodyfikowana. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z TrustMate S.A. poprzez przesłanie żądania na adres: [email protected]</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 16<sup>2</sup></strong><br><strong>Zasady publikowania opinii</strong></p>

<p>1. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać następujące dane: ocenę Produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek; oznaczenie Użytkownika (imię, pseudonim); treść opinii.
</p>

<p>2. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie poddana kontroli i Moderacji pod kątem legalności i zgodności Treści z Regulaminem.</p>

<p>3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Treści publikowane w Serwisie.</p>

<p>4. Homla zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii w przypadkach, gdy Treść umieszczana przez Użytkownika w Serwisie:
a. nie dotyczy opiniowanego Produktu;
b. wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.;
c. zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne;
d. propaguje przemoc wobec istot żywych, w tym zwierząt;
e. zawiera treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
f. może wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku wobec innych Użytkowników;
g. nawołuje do zachowań niebezpiecznych lub pochwala takie zachowania;
h. obraża uczucia religijne;
i. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
j. zawiera dane osobowe, teleadresowe, adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt, a także w inny sposób narusza przepisy o ochronie danych osobowych (RODO);
k. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych;
l. wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci, a szczególnie w nawiązaniu do art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 Ustawa z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.);
m. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;
n. zawiera treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite i wulgaryzmy;
o. w inny sposób narusza zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje i przepisy powszechnie obowiązujące.

<p><br></p>


<p align="center"><strong>&sect; 16<sup>3</sup></strong><br><strong>Kontrola i Moderowanie opinii</strong></p>

<p>1. Homla sprawdza czy Użytkownik podał dane, o których mowa w § 16<sup>2</sup> ust. 1 Regulaminu i czy opinia nie narusza zasad publikowania opinii, o których mowa w § 16<sup>2</sup> ust. 4 Regulaminu.</p>

<p>2. Po przeprowadzeniu kontroli opinii Homla może dokonać Moderacji Treści umieszczanych przez Użytkowników. Moderacja odbywa się z należytą starannością, obiektywnie i proporcjonalnie oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.</p>

<p>3. W wyniku Moderacji niezgodna z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami Treść może być nieopublikowana lub usunięta albo zablokowana.</p>

<p>4. O Moderacji Treści Homla informuje Użytkownika, który daną treść umieścił, o ile dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z danym Użytkownikiem wraz z podaniem uzasadnienia.</p>

<p>5. W Serwisie publikowane są wszystkie opinie spełniające warunki Regulaminu – zarówno pozytywne jak i negatywne, które pomyślnie przeszły proces kontroli.</p>


<p><br></p>


<p align="center"><strong>&sect; 16<sup>4</sup></strong><br><strong>Procedura odwoławcza i reklamacje</strong></p>

<p>1. Od decyzji Homla w sprawie Moderacji opinii Użytkownikowi przysługuje odwołanie. </p>

<p>2. Odwołanie powinno zawierać w szczególności precyzyjne wskazanie, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa i uzasadnienie stanowiska. Użytkownik może również wskazać negatywne skutki wydania decyzji dla niego i innych Użytkowników.</p>

<p>3. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia.</p>

<p>4. Odwołanie można złożyć:

a. Na piśmie, na adres: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, z dopiskiem „Opinie – Serwis Homla”;
b. W formie elektronicznej, na adres: [email protected] </p>

<p>5. Homla rozpatruje odwołania w terminie 14 dni od jego otrzymania i poinformuje osobę zgłaszającą oraz inne osoby zainteresowane wynikiem sprawy.</p>

<p>6. Decyzja wydana w sprawie po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny, co oznacza że nie przysługuje od niej kolejne odwołanie.</p>

<p>7. Użytkownik ma prawo również składać reklamacje w związku z korzystaniem z usługi dodawania opinii w Serwisie.</p>

<p>8. Reklamacje można złożyć:
a. Na piśmie, na adres: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, z dopiskiem „Opinie – Serwis Homla”;
b. W formie elektronicznej, na adres: [email protected].</p>

<p>9. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć:
a. Imię i nazwisko;
b. Adres do korespondencji;
c. Adres poczty elektronicznej (adres e – mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej;
d. Opis zaistniałego problemu;
e. Żądanie;
f. Preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.</p>

<p>10. Homla niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.</p>

<p>11. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w § 11 Regulaminu.</p>


<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 16<sup>5</sup></strong><br><strong>Współpraca z organami ścigania</strong></p>

<p>1. Homla zobowiązuje się do współpracy z właściwymi organami ścigania w przypadku wykrycia Treści nielegalnych, jak również w przypadku otrzymania nakazu podjęcia działań przeciwko określonej nielegalnej Treści, wydanego przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne na podstawie mającego zastosowanie prawa Unii Europejskiej lub mającego zastosowanie prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej.</p>

<p>2. W przypadku, gdy Homla poweźmie jakiekolwiek informacje, dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe.</p>

<p>3. Homla nie ponosi odpowiedzialności za informacje przechowywane na wniosek Użytkowników (hosting).</p>


<p><br></p>


</p>


<p align="center"><strong>&sect; 17.</strong><br><strong>Dane osobowe i Polityka prywatności</strong></p>

<p align="left">1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: <a href="https://homla.com.pl/polityka-prywatnosci">https://homla.com.pl/polityka-prywatnosci.&nbsp;</a></p>

<p align="left">2. Regulamin ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych jedynie uzupełniająco, chyba że inaczej wynika z Polityki prywatności.</p>

<p align="left"><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 18.</strong><br><strong>Prawa autorskie i wartości niematerialne</strong></p>

<p align="left">Wyłączne prawa do wszelkich element&oacute;w, w tym utwor&oacute;w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu, w szczeg&oacute;lności prawa autorskie, przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z kt&oacute;rymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu korzystania z korzyści, jakie daje Serwis, na terenie całego świata przez czas trwania Umowy. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.</p>

<p align="left"><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 19.</strong><br><strong>&nbsp;Zakończenie korzystania z Usług.&nbsp;</strong><br><strong>Odpowiedzialność Homla&nbsp;</strong></p>

<p align="left">1. Czas trwania świadczenia Usług jest nieokreślony.</p>

<p>2. Klient ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia żadnych opłat zakończyć korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie. Chęć rezygnacji z Usługi można zgłosić za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (telefonicznie, mailowo lub listownie), podając adres e &ndash; mail, używany aktualnie przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu.</p>

<p>3. Wobec faktu, że każdy Klient korzystający jako zalogowany użytkownik z Aplikacji, jest jednocześnie zalogowanym użytkownikiem Sklepu internetowego oraz Klientem Homla Smart Club, usunięcie Konta w Aplikacji będzie skutkowało automatycznym zablokowaniem i usunięciem Konta. W takiej sytuacji Klient będzie m&oacute;gł korzystać ze Sklepu internetowego wyłącznie jako Gość, chyba że dokona ponownie Rejestracji w Sklepie internetowym. Usunięcie danych z Serwisu w zakresie dotyczącym Homla Smart Club będzie r&oacute;wnoznaczne z utratą wszystkich Punkt&oacute;w, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żaden ekwiwalent, w tym ekwiwalent pieniężny.</p>

<p>4. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia świadczenia Usług z zachowaniem 7 -dniowego okresu, z ważnych przyczyn, kt&oacute;rymi są (katalog zamknięty):<br>a) korzystanie z Usług przez Klienta w spos&oacute;b sprzeczny z prawem lub zapisami Regulaminu;<br>b) zaprzestania świadczenia przez Sprzedawcę Usług lub danej Usługi;<br>c) korzystanie z Usług w spos&oacute;b sprzeczny z jej celami, określonymi w Regulaminie;<br>d) podane nieprawdziwych danych Klienta, kt&oacute;re są wymagane do założenia Konta.</p>

<p align="left">5. Skutkiem wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę, jak r&oacute;wnież rozwiązania Umowy za zgodą obu Stron będzie zablokowanie i usunięcie Konta.</p>

<p align="left">6. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.</p>

<p align="left">7. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest kształtowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Sprzedawca nie odpowiada za:<br>a) czasowy brak dostępu do Usług, spowodowany Przerwą Techniczną;<br>b) brak lub ograniczony dostęp do sieci bezprzewodowej, w tym w Salonach stacjonarnych;<br>c) nieodpowiednią jakość połączenia, działanie szkodliwego oprogramowania na Urządzeniu, uszkodzenia lub wady urządzeń telekomunikacyjnych, system&oacute;w zasilania, system&oacute;w operacyjnych, awarie sieci telekomunikacyjnych lub przerwy w dostawie prądu, przerwanie połączenia w trakcie korzystania z Serwisu;<br>d) awarie urządzeń skanujących przy kasie w przypadku chęci skorzystania z elektronicznej Karty Homla Smart Club;<br>e) wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Serwisu i poszczeg&oacute;lnych Usług;<br>f) szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta danych do Logowania osobom trzecim;<br>g) zmiany ustawień w Urządzeniu lub w jego oprogramowaniu, zaistniałą w wyniku nieprawidłowego korzystania z Serwisu;<br>h) szkody wyrządzone przez osoby trzecie, wskutek udostępnienia im przez Klienta Urządzenia lub w przypadku utraty karty SIM lub Urządzenia.</p>

<p align="left"><br></p>

</div>

<div>

<p align="center"><strong>&sect; 21.</strong><br><strong>Postanowienia przejściowe</strong></p>

<p>1. Klienci, kt&oacute;rzy dotychczas korzystali z Homla Smart Club, z dniem wejścia w życie Regulaminu uzyskują automatycznie dostęp do posiadanej karty Homla Smart Club po zarejestrowaniu się do Aplikacji. Klienci, kt&oacute;rzy po wejściu w życie Regulaminu chcieliby zrezygnować z Homla Smart Club mogą to zrobić poprzez wysłanie żądania na adres <a href="mailto:[email protected]">[email protected].</a></p>

<p>2. Klienci Sklepu internetowego, kt&oacute;rzy dotychczas korzystali z niego jako osoby zalogowane, z dniem wejścia w życie Regulaminu uzyskują automatycznie dostęp do Aplikacji przy wykorzystaniu danych do logowania, używanych w Sklepie internetowym, pod warunkiem uzupełnienia danych koniecznych dla zarejestrowania się w Aplikacji.</p>

<p><br></p>

<p align="center"><strong>&sect; 22.</strong><br><strong>Postanowienia końcowe</strong></p>

<p>1. Regulamin może ulec zmianie w następujących przypadkach (katalog zamknięty):<br>a) zmiana przepis&oacute;w prawa regulujących świadczenie Usług przez Sprzedawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Stron lub zmiana interpretacji powyższych przepis&oacute;w prawa wskutek orzeczeń sąd&oacute;w, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzęd&oacute;w lub organ&oacute;w;<br>b) zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;<br>c) zmiana zakresu świadczenia Usług, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności, uprawnień lub Usług objętych Regulaminem;<br>d) Zmiana danych organizacyjnych Sprzedawcy (w zakresie niezbędnym do aktualizacji danych).</p>

<p align="left">2. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Serwisu, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed wejściem w życie tych zmian. Sprzedawca jest uprawniony r&oacute;wnież poinformować o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji mailowej.</p>

<p align="left">3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.</p>

<p>4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, w Sprzedawca informuje, że każdorazowo prze dokonaniem zakup&oacute;w w Serwisie Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu. Odmowa wyrażenia zgody na zmiany Regulaminu jest r&oacute;wnoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług i rozwiązaniem w całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe zapisy nie naruszają prawa Klienta do rezygnacji z dalszego świadczenia Usług w każdym czasie i bez podawania powod&oacute;w, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu dla przyznanych uprawnień nabytych przez Klienta przed zmianą Regulaminu.</p>

</div>

<p>5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, u.ś.u.d.e oraz u.p.k.</p>

<p align="left">6. Wyb&oacute;r prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepis&oacute;w, kt&oacute;rych nie można wyłączyć w drodze Umowy na mocy prawa, kt&oacute;re zgodnie z właściwymi regulacjami miałoby zastosowanie w przypadku braku wyboru.</p>

<p align="left">7. Z dniem wejścia w życie Regulaminu przestają obowiązywać: Regulamin Programu lojalnościowego Homla Smart Club oraz Regulamin sklepu internetowego.</p>

<p align="left">8. Regulamin jest dostępny pod adresem: &nbsp;<a href="https://homla.com.pl/regulamin-sklepu">https://homla.com.pl/regulamin-sklepu.</a></p>

<p align="left">9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2024 r.</p>

<p align="left"><strong>Załączniki:</strong><br>Załącznik nr 1 &ndash; <a href="https://homla.com.pl/media/wysiwyg/pdf/Regulamin_Za_cznik_nr_1_Pouczenie.pdf">&nbsp;Pouczenie o odstąpieniu od umowy&nbsp;</a><br>Załącznik nr 2 &ndash; <a href="https://homla.com.pl/media/wysiwyg/pdf/Za_cznik_nr_2_Formularz_ZU_final.pdf">&nbsp;Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość&nbsp;</a><br>Załącznik nr 3 &ndash; <a href="https://homla.com.pl/media/wysiwyg/pdf/Za_cznik_nr_3_Formularz_reklamacji.pdf">&nbsp;Formularz reklamacji&nbsp;</a></p>


<hr>

<h6>Pliki do pobrania</h6>

<p><a href="https://homla.com.pl/media/wysiwyg/wysiwyg/pdf/Regulamin_sprzeda_y_internetowej_HOMLA_24.04.2024.pdf">Aktualny regulamin serwisu internetowego obowiązujący od 25.04.2024 r.</a></p>

<p><a href="https://homla.com.pl/media/wysiwyg/pdf/Regulamin_sprzeda_y_internetowej_HOMLA_obowi_zuj_cy_do_24.02.2024.pdf">Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 23.03.2023 r. do 24.04.2024 r.</a></p>

<p><a href="https://homla.com.pl/media/wysiwyg/pdf/20221220_Regulamin_sklepu_internetowego.pdf">Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 01.01.2023 r. do 21.03.2023 r.</a></p>

<p><a href="https://homla.com.pl/media/wysiwyg/pdf/Regulamin_sklepu_internetowego_obowi_zuj_cy_do_31.12.2022.pdf">Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 13.10.2021 r. do 31.12.2022 r.</a></p>

<p>&nbsp;</p>