REGULAMIN AKCJI
Odbierz prezent i zaczaruj Święta innym

 

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Odbierz prezent i zaczaruj Święta innym”.

1.2. Organizatorem Akcji „Odbierz prezent i zaczaruj Święta innym” jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (adres Spółki: 25-323 Kielce, Aleja Solidarności 36), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624595, NIP 6572924116, kapitał zakładowy 45.643.050,00 zł, właściciel marki Homla.

1.3. Akcja prowadzona jest we wszystkich salonach stacjonarnych sieci „Homla”. Akcja nie obejmuje zakupów dokonanych w sklepie internetowym Homla oraz aplikacji Homla.

II
DEFINICJE

2.1. Akcja – oznacza akcję „Odbierz prezent i zaczaruj Święta innym”, której warunki i zasady określone zostały w Regulaminie Akcji „Odbierz prezent i zaczaruj Święta innym”.

2.2. Fundacja – organizacja, która otrzyma wsparcie w wyniku prowadzenia Akcji spośród wskazanych poniżej: Słonie na Balkonie (KRS: 0000409122), Święty Mikołaj dla Seniora (KRS:  0000867827), Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt (KRS: 0000645982).

2.3. Karta Kolekcjonerska – oznacza specjalny arkusz dostępny nieodpłatnie w Sklepach, na którym gromadzone są Naklejki.

2.4. Naklejka – oznacza znak legitymacyjny, z którym związana jest Akcja, uprawniający do świadczeń określonych szczegółowo w Regulaminie.

2.5. Organizator – oznacza spółkę wskazaną w pkt 1.2 Regulaminu Akcji.

2.6. Regulamin Akcji – oznacza regulamin akcji „Odbierz prezent i zaczaruj Święta innym”.

2.7. Salon– stacjonarny sklep Organizatora. Lista sklepów stacjonarnych dostępna jest na stronie www.homla.com.pl.

2.8. Urna – dedykowane miejsce na Naklejki, w którym Uczestnicy przekazują swoje Naklejki na rzecz Fundacji; Urny zlokalizowane są na terenie Salonów i są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem do ich zawartości.

2.9. Prezent – oznacza nagrodę w Akcji, którą Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie Akcji.

2.10. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, biorącą udział w Akcji.

2.11. Zakup – zawarcie w Sklepie umowy sprzedaży o jednorazowej wartości co najmniej 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) brutto, objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT.

III
CZAS TRAWANIA AKCJI

3.1. Akcja trwa w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 24 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem ust. 3.2. i 3.3. poniżej.

3.2. Wydawanie Uczestnikom Prezentów nastąpi w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 24 grudnia 2023 r.

3.3. Organizator jest uprawniony do skrócenia lub wydłużenia czasy trwania Akcji, a także do odwołania Akcji w każdym czasie.

3.4. W okresie trwania Akcji Uczestnikom wydawane są Naklejki.

IV
ZASADY AKCJI

4.1. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji powinni zapoznać się z Regulaminem Akcji. Regulamin jest dostępny w każdym Salonie przez cały czas trwania Akcji.

4.2. Uczestnik biorąc udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji i akceptuje zasady wynikające z Regulaminu Akcji.

4.3. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Naklejek i gromadzeniu ich na Karcie Kolekcjonerskiej. Uczestnik nakleja Naklejki samodzielnie na Karcie Kolekcjonerskiej. Warunkiem uzyskania Prezentu jest posiadanie odpowiedniej ilości Naklejek.

4.4. Karty Kolekcjonerskie Uczestnik może uzyskać nieodpłatnie w Salonie w czasie Akcji.

4.5. Uczestnik może również zrzec się prawa do Naklejki na rzecz Fundacji przez umieszczenie Karty Kolekcjonerskiej z Naklejkami w Urnie. Uczestnik ma możliwość wskazania na Karcie Kolekcjonerskiej rodzaju pomocy, na jaką chciałby przeznaczyć Naklejki, przy czym dotyczy to wszystkich Naklejek zgromadzonych na tej Karcie (tzn. wskazany rodzaj pomocy będzie obejmował wszystkie Naklejki). W przypadku braku takiego wskazania, o wyborze celu, na jaki zostanie przeznaczona Naklejka/Naklejki, zdecyduje Organizator.

4.6. Organizator przekaże na rzecz Fundacji wsparcie produktowe o wartości stanowiącej równowartość iloczynu liczby zebranych w Urnie Naklejek w czasie trwania Akcji oraz kwoty 10 złotych brutto przypadającej na każdą jedną Naklejkę znajdującą się w Urnie.

4.7. Przekazanie Naklejki przez Uczestnika w sposób, o którym mowa wyżej, jest całkowicie dobrowolne.

4.8. Naklejki przyznawane są w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 24 grudnia 2023 r. Za każde 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) brutto zapłacone przez Uczestnika w Salonie tytułem ceny Zakupu, Uczestnik otrzyma 1 (jedną) Naklejkę. Akcja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.

4.9. Kasjer w Salonie bezpośrednio po dokonaniu Zakupu wydaje Uczestnikom Naklejki zgodnie z Regulaminem Akcji oraz dokumentuje ten fakt poprzez zamieszczenie informacji o wydaniu Naklejek na odwrocie paragonu.

4.10. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze Naklejek bezpośrednio po dokonaniu Zakupu, o ile nie zajdą okoliczności wskazane w ust. 4.12 poniżej, Uczestnik traci prawo do Naklejek. Uczestnik nie ma prawa żądania wydania dodatkowych Naklejek w przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Naklejek lub Kart Kolekcjonerskich.

4.11. Uczestnik przy jednorazowym Zakupie uprawniony jest do uzyskania dowolnej liczby Naklejek zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.8., przy czym Akcja nie obejmuje zakupu Produktów tego samego rodzaju, o tym samym indeksie/kodzie towarowym, w ilości powyżej 15 sztuk.

4.12. W przypadku niedostępności Naklejek w danym Salonie, Uczestnik otrzyma paragon z adnotacją o ilości przysługujących Naklejek.

4.13. W sytuacji opisanej powyżej, Uczestnik uprawniony jest do odebrania odpowiedniej liczby Naklejek, w innym terminie lub w innym Salonie na podstawie przekazanego kasjerowi w Salonie paragonu z adnotacją o ilości przysługujących Naklejek, z zastrzeżeniem jednak czasu trwania Akcji. Oznacza to, że Naklejki nie mogą zostać wydane po 24 grudnia 2023 r. nawet w sytuacji, gdy Zakup został dokonany w czasie trwania Akcji. Kasjer jest uprawniony do odmowy wydania Naklejek w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że paragon został przerobiony, podrobiony, a także w sytuacji, gdy jest nieczytelny lub uległ częściowemu zniszczeniu.

4.14. Paragon z adnotacją, o której mowa wyżej, może być wykorzystany wyłącznie raz.

4.15. W sytuacji, gdy Uczestnik dokonuje zwrotu Zakupu uprawniającego do nabycia Naklejek, jest zobowiązany zwrócić Naklejki, gdy na skutek zwrotu wartość paragonu spadnie poniżej kwoty uprawniającej do wydania Naklejek. W przypadku, gdy Naklejki zostały zamienione na Prezent, Uczestnik wraz z dokonaniem zwrotu Zakupu, w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinien dokonać zwrotu Prezentu. Brak zwrotu Naklejek (co dotyczy również przypadku, gdy Uczestnik przekazał Naklejki dobrowolnie do Urny) lub Prezentu we wskazanych wyżej sytuacjach uniemożliwia dokonanie zwrotu Zakupu przez Uczestnika. Powyższe zasady nie dotyczą realizacji uprawnień z rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów.

V
WYKORZYSTANIE NAKLEJEK

5.1. Uczestnik może wykorzystać Naklejki w następujący sposób:

a) Nabyć święcę z serii BOMBOM za cenę 0,01 (zero i 01/100) złotych i 4 Naklejki.

b) Dowolną liczbę Naklejek przekazać na wsparcie Fundacji umieszczając je w Urnie.

5.2. W celu wykorzystania zebranych Naklejek w sposób, o którym mowa w ust. 5.1. a)  powyżej, Uczestnik musi w czasie trwania Akcji wydać Kasjerowi w Salonie odpowiednią liczbę Naklejek uprawniającą do otrzymania Prezentu.

5.3. Po wydaniu Kasjerowi odpowiedniej liczby Naklejek Kasjer wyda Prezent. Kasjer jest uprawniony do odmowy wydania Prezentu w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że Naklejki zostały podrobione, przerobione, skradzione, a także, gdy uległy zniszczeniu.

5.4. Gdy Karta Kolekcjonerska zawiera liczbę Naklejek przewyższającą liczbę Naklejek potrzebnych do wykorzystania w sposób określony w pkt 5.1. a) powyżej, Naklejki stanowiące taką nadwyżkę przepadają w momencie odebrania Karty Kolekcjonerskiej przez Kasjera w Salonie i wydania Prezentu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakiegokolwiek ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.

5.5. Wydana przez Uczestnika Kasjerowi w Salonie Karta Kolekcjonerska może być wykorzystana wyłącznie jeden raz i podlega zwrotowi. Na podstawie Naklejek zebranych na jednej Karcie Kolekcjonerskiej można uzyskać wyłącznie jeden Prezent.

5.6. Organizator zastrzega, że liczba świec z serii BOMBOM dostępnych w ramach Akcji jest ograniczona, a dostępność Prezentów, może różnić się w poszczególnych Salonach. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Prezentu w sytuacji, gdy wyczerpane zostały zapasy świec BOMBOM. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego czy rzeczowego.

5.7. Organizator odpowiada za niezgodność towaru z umową na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).  Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że Organizator nie udziela gwarancji w odniesieniu do Prezentów.

VI
REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektroniczne na adres [email protected].

6.2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamacje za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.

6.3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt 6.2 powyżej płynie od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.

6.4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacji i do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Przetwarzane będą wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko, adres e – mail oraz adres korespondencyjny.

6.5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119,str. 1) tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

6.6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Administratorem danych osobowych będzie Organizator- N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624595, NIP 6572924116, kapitał zakładowy 45.643.050,00 zł.

6.7. Uczestnik będzie miał prawo żądać usunięcia danych, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.8. W celu realizacji w/w praw należy wysłać maila na adres: [email protected].

6.9. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.

6.10. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w procesie rozpatrywania reklamacji.

6.11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

6.12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin Akcji dostępny jest w Salonach.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Akcji, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.

7.3. Informacja o zmianie Regulaminu Akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej  oraz będzie dostępna w Salonie.

7.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu Akcji, nastąpi nie później niż na 2 dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmian Regulaminu Akcji. Dokładna data wejścia w życie zmian Regulaminu Akcji zostanie wskazana w powiadomieniu o zmianie Regulaminu Akcji, o którym mowa w 7.3 powyżej.

7.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.