Regulamin akcji: "Złap okazję"

Regulamin akcji

ZŁAP OKAZJĘ”

(dalej: „Akcja”)

 

 1. Organizatorem Akcji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja prowadzona jest pod nazwą „ZŁAP OKAZJĘ i obowiązuje w salonach stacjonarnych marki Homla, (dalej: „Salony Homla”). Lista Salonów Homla wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest pod adresem: https://homla.com.pl/salony-stacjonarne.
 4. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Akcja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Akcji dostępna jest w Salonach Homla.
 7. Akcja polega na tym, że cena niektórych z produktów dostępnych w asortymencie Organizatora poza standardowym okresem wyprzedaży zostaje obniżona, zaś same produkty zostają oznaczone jako „ZŁAP OKAZJĘ”. Klient uprawniony jest do nabycia produktu oznaczonego jako „ZŁAP OKAZJĘ” w nowej obniżonej cenie, podanej zgodnie z oznaczeniem cenowym. Podczas okresu trwania Akcji, rodzaj asortymentu będzie ulegał zmianie.
 8. Możliwość skorzystania przez Klienta z Akcji nie jest ograniczona ilościowo.
 9. Akcja w zmienionej wersji trwa od dnia 7 lipca 2020 r. o odwołania. Organizator odwoła Akcję z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Salonach Homla.
 10. Produkty nabyte podczas Akcji można zwrócić w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, na zasadach określonych w Regulaminie zwrotu towarów nabytych w salonach stacjonarnych marki Homla.
 11. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.
 12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cen w Salonach Homla, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej.
 13. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 14. Treść Regulaminu jest dostępna w Salonach Homla.
 15. Regulamin w jego zmienionej wersji obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 7 lipca 2020 r.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 17. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 18. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
 19. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 21. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 22. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 23. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 24. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 25. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 26. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.
 27. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 28. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

Od 7 lipca 2020 r. zmianie uległ punkt 10 Regulaminu, poprzez wprowadzenie prawa do zwrotu towarów oznaczonych jako „ZŁAP OKAZJĘ” w terminie 7 dni od dnia ich zakupu.