Regulamin akcji: "Większe zakupy większy rabat"

Regulamin promocji

„Większe zakupy – większe rabaty

(dalej: „Regulamin”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Większe zakupy – większe rabaty (dalej: „Promocja”) i uprawnieni do skorzystania z niej są klienci sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który od 13 września 2022 r. od godziny 08:00 do 15 września 2022 r. do godziny 23:00 zakupi produkty z asortymentu dostępnego w E-sklepie (dalej: „Produkty”) odpowiednio:
  1. o wartości minimum 100,00 (sto i 00/100) złotych otrzyma rabat w wysokości 10% na dokonane zakupy, z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego postanowienia;
  2. o wartości minimum 150,00 (dwieście i 00/100) złotych otrzyma rabat w wysokości 15% na dokonane zakupy, z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego postanowienia;
  3. o wartości minimum 200,00 (trzysta i 00/100) złotych otrzyma rabat w wysokości 20% na dokonane zakupy, z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego postanowienia;

Rabaty określone w lit. a – c powyżej dotyczą wyłącznie produktów oznaczonych grafiką zawierającą hasło: RABATY do -20% (dalej: „Produkty oznaczone”), rabat nie przysługuje w zakresie zakupu produktów nie oznaczonych grafiką i hasłem – oznacza to, że aby skorzystać z Promocji Klient może nabyć którekolwiek z produktów dostępne w asortymencie E-sklepu (Produkty), jednak rabaty określone w lit. a – c naliczone zostaną wyłącznie do zakupu Produktów oznaczonych.

 1. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 2. Promocja trwa od 13 września 2022 r. od godziny 08:00 do 15 września 2022 r. do godziny 23:59.
 3. Termin zakończenia Promocji zostanie wskazany przez Organizatora w drodze informacji umieszczonej na łamach E-sklepu przynajmniej 1 (jeden) dzień przed zakończeniem czasu trwania Promocji.
 4. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów jak również do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 5. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej E-sklepu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 13 września 2022 r.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 9. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 10. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
 11. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 13. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 14. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 15. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 16. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 17. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 18. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.
 19. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 20. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.