Regulamin nagrywania rozmów

(dalej: „Regulamin ”)

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania systemu nagrywania rozmów telefonicznych, w tym  cele i sposoby wykorzystania, udostępniania oraz zabezpieczenia nagrań rozmów telefonicznych w spółce N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: al. Solidarności 36, 25-323 Kielce(dalej: „N2H”); (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, adres poczty elektronicznej: [email protected]).
 2. Administratorem danych osobowych rejestrowanych w systemie nagrywania połączeń przychodzących jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: al. Solidarności 36, 25-323 Kielce(dalej: „N2H”); (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, adres poczty elektronicznej: [email protected]).
 3. Po nawiązaniu połączenia, ale przed rozpoczęciem rejestracji rozmowy telefonicznej, rozmówca jest informowany poniższym komunikatem, że rozmowa będzie nagrywana:

  Witamy w Biurze Obsługi Klienta marki Homla. Informujemy, że w trosce o jakość świadczonych usług, rozmowy są nagrywane. W przypadku braku zgody na rejestrowanie połączenia, prosimy o jego zakończenie. Administratorem Państwa danych jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej marki Homla, w zakładce Regulaminy.
 4. Rejestrowana jest wyłącznie fonia rozmów przychodzących.
 5. Rejestracja rozmów odbywa się na zasadach art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Celem rejestracji połączeń jest:

  1) Zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane zarejestrowano w systemie nagrywania połączeń oraz Administratora danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń (reklamacje), zabezpieczenia materiału dowodowego.

  2) Podniesienie jakości świadczonych usług.  

 6. System nagrywania połączeń funkcjonuje w godzinach pracy infolinii, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 7. Dostęp do zarejestrowanych rozmów mają wyłącznie pracownicy, którzy biorą udział w rejestrowaniu połączeń lub pomagają w ich obsłudze.
 8. Nagrania zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jedynie na żądanie wynikające z zakresu działania takiego podmiotu. W celu uzyskania zapisu nagrania, podmiot uprawniony jest zobowiązany do wystąpienia z oficjalnym wnioskiem, wskazując podstawę prawną na podstawie której żąda udostępnienia danych.
 9. O udostępnieniu nagrań decyduje każdorazowo Administrator danych osobowych.
 10. Nagrania będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia nagrania, lecz nie dłużej niż do zakończenia postępowania sądowego lub przedawnienia roszczeń.
 11. Rozmówcy, których rozmowy zostały nagrane, po uprzednim złożeniu wniosku, mają prawo dostępu do treści do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo wnieść skargę do Prezesa UODO.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.10.2022 i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia.