Regulamin promocji

„15 % rabatu na produkty nieprzecenione z kategorii kuchnia i jadalnia przy zakupach o wartości co najmniej 150 zł”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), kapitał zakładowy w wysokości 71.000.300,00 zł właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „15 % rabatu na produkty nieprzecenione z kategorii sypialnia przy zakupach o wartości co najmniej 150 zł” i obowiązuje w internetowym sklepie Marki prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl (dalej: „E-sklep”).
 3. Promocja dedykowana jest dla wszystkich Klientów E-sklepu.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Promocji dostępna jest na stronie internetowej E-Sklepu oraz na profilu Marki prowadzonym pod adresem: https://www.facebook.com/hellohomla.
 7. Promocją objęte są produkty, dostępne na stronie internetowej E-Sklepu.
 8. Promocja polega na tym, że przy zakupie dowolnych Produktów w ramach jednej transakcji za pośrednictwem E-sklepu, których łączna wartość wynosi co najmniej 150 zł (słownie: dwieście złotych 00/100 groszy), cena Produktów nieprzecenionych z kategorii kuchnia i jadalnia oraz nieobjętych żadną inną promocją, zostanie obniżona o 15% od ceny regularnej tych Produktów. Rabat jest naliczany automatycznie, po dodaniu Produktów objętych promocją do koszyka.
 9. Promocja nie obejmuje kosztów przesyłki.
 10. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 11. Promocja trwa od 06.02.2023 r. od godziny 9:00 do 08.02.2023 r. do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania promocji lub jej odwołania, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.
 12. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 14. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 15. Treść Regulaminu jest dostępna jest pod adresem [https://homla.com.pl/regulamin-promocji-15-przy-zakupie-za-min-150-zl-kuchnia-jadalnia].
 16. W zakresie nieuregulowanym zastosowaniem mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.homla.com.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od 06.02.2023 r.
 18. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: [email protected].
 19. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.
 20. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie. Rozstrzygnięcie Organizatora ma charakter ostateczny, przy czym nie uchybia to prawom Uczestnika do dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.
 21. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem: https://homla.com.pl/regulamin-polityka-prywatnosci-polityka-cookie. Odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą procesu skargi/reklamacji dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”):

a)  Administratorem danych osobowych jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków,

b)  dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi procesu reklamacji, a po jego zakończeniu, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, przez okres nie dłuższy jednak niż terminy przedawnienia, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu, jakim jest rozpatrzenie reklamacji Uczestnika,
a w zakresie danych przetwarzanych po zakończeniu procesu reklamacji, ochrona przed roszczeniami. Uzasadniony interes Organizatora w tym zakresie nie godzi w prawa i wolności Uczestników,

c) dane osobowe mogą zostać udostępnione kurierom/dostawcom w celu powiadomienia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji,

d) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

e)  w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

                                             i.        prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

                                            ii.        prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

                                           iii.        prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

                                           iv.        prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

                                            v.        prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

                                           vi.        prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

                                          vii.        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

22. W celu realizacji powyższych praw, można wysłać korespondencję na wskazany powyżej adres Organizatora lub na adres e – mail: [email protected].

23. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego (lub adresu zamieszkania) lub numeru telefonu jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia reklamacji/skargi.