ANEKS DO REGULAMINU PROMOCJI

„Butelka THEO za 1 zł przy zakupach za min. 60 zł” (dalej: „Aneks”)

 

1.Aneks zmienia warunki regulaminu Promocji „Butelka THEO za 1 zł przy zakupach za min. 60 zł”  (dalej: „Regulamin”).

2. Zmienia się treść postanowienia pkt. 12 Regulaminu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: Promocja trwa od 18 czerwca 2024 roku do wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych ale nie dłużej niż do 22 lipca 2024 roku  (w zależności od tego, która okoliczność kończąca okres trwania Promocji nastąpi pierwsza) („Czas trwania Promocji”). Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, a także do jej odwołania w każdym czasie, o czym poinformuje w aplikacji Mój T-Mobile.

3. Zmiany do Regulaminu określone niniejszym Aneksem obowiązują od dnia 1.07.2024 r.

4. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

5. Publikacja Aneksu ma miejsce 1.07.2024 r.

6. Załącznikiem do Aneksu jest Regulamin uwzględniający zmiany wprowadzone treścią Aneksu.

 

Regulamin promocji

„Butelka THEO za 1 zł przy zakupach za min. 60 zł”

(dalej: „Promocja”)

 

1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2. Promocja  prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Butelka THEO za 1 zł przy zakupach za min. 60 zł” i obowiązuje w salonach stacjonarnych Homla, z wyłączeniem salonu marki Homla położonego w Centrum Factory  Outlet w Modlniczce koło Krakowa, (dalej: „Salony stacjonarne Homla”).

4. Lista Salonów stacjonarnych Homla dostępna jest pod adresem: https://homla.com.pl/salony-stacjonarne.    

5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227 ze zm.).

6.  Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Informacja o Promocji dostępna jest w aplikacji Mój T-Mobile.

8. Promocja polega na tym, że Klienci (dalej: „Uczestnicy”), którzy w Czasie trwania Promocji dokonają przy jednej transakcji w Salonie stacjonarnym Homla zakupów składających się z artykułów dostępnych w Salonie stacjonarnym Homla (włączając produkty w cenach regularnych, w tym „CENA WOW” oraz w cenach promocyjnych, w tym w ramach akcji „SALE”, „PROMOCJA”, „SUPER HIT” i inne), za kwotę nie mniejszą niż 60,00 (słownie: sześćdziesiąt i 00/100) złotych (dalej: „Minimalna wartość zakupów”), uprawnieni będą do nabycia 1 (jednej) butelki THEO w kolorze niebieskim w cenie promocyjnej 1 (jeden) złoty (dalej: „Produkt promocyjny”).

9.  Wielokrotność Minimalnej wartości zakupów w ramach jednej transakcji nie upoważnia Uczestnika do nabycia kolejnych Produktów promocyjnych, tzn. w przypadku dokonania jednej transakcji na kwotę stanowiącą wielokrotność 60,00 złotych Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do nabycia wyłącznie 1 (jednego) Produktu promocyjnego w Czasie trwania Promocji na zasadach określonych w pkt 8 powyżej.

10. Promocja skierowana jest do Uczestników Programu Magenta Moments. Wyłącznie Uczestnik Programu Magenta Moments posiadający aplikację Mój T-Mobile może skorzystać z Promocji.

11. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik musi odblokować ofertę w aplikacji Mój T-Mobile (kod odblokowanej oferty znajduje się w zakładce „Moje oferty”), udać się do wybranego Salonu stacjonarnego Homla, przy kasie pokazać pracownikowi Salonu stacjonarnego ofertę i odblokowany kod oraz sfinalizować zakup na warunkach wskazanych w pkt 8 powyżej. Uczestnik uprawniony jest do jednokrotnego wykorzystania odblokowanego kodu w Czasie trwania Promocji.

12. Promocja trwa od 18 czerwca 2024 roku do wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych ale nie dłużej niż do 12 lipca 2024 roku (w zależności od tego, która okoliczność kończąca okres trwania Promocji nastąpi pierwsza) („Czas trwania Promocji”). Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, a także do jej odwołania w każdym czasie, o czym poinformuje w aplikacji Mój T-Mobile.

13. Produkt promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

14. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu na ich podstawie przez Uczestnika roszczeń.

15. Promocje łączą się. Jeżeli w dniu promocji w Salonie stacjonarnym Homla będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne – Klient może je połączyć, chyba że inaczej wynika z Regulaminu danej promocji.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.

17. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od 18 czerwca  2024 r.

19.  Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].     

20. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

21. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

22. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji lub w związku z koniecznością weryfikacji prawdziwości bonu (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

b) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, a także – w razie podjęcia czynności dotyczących weryfikacji bonu, wyłącznie w celu podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

c) Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].

d) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

e) Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji, a także – gdy dotyczy weryfikacji prawdziwości bonu – niezbędne do podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji i poinformowaniu go o wyniku weryfikacji bonu.

f)  Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

g) Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Sklepu internetowego Homla.

h) Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w zakresie dotyczącym weryfikacji bonu – do czasu powiadomienia Uczestnika Promocji o wyniku weryfikacji bonu, a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.