Regulamin promocji
„Dodatkowe -10% na SALE przy zakupach za min 200 zł”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), kapitał zakładowy w wysokości 48.277.800,00 zł właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Dodatkowe -10% na SALE przy zakupach za min 200 zł” i obowiązuje w internetowym sklepie Marki prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl (dalej: „E-sklep”).

3. Promocja dedykowana jest dla wszystkich Klientów E-sklepu.

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Informacja o Promocji dostępna jest na stronie internetowej E-Sklepu oraz na profilu Marki prowadzonym pod adresem: www.facebook.com/hellohomla.

7. Promocją objęte są produkty, dostępne pod adresem https://homla.com.pl/sale.html

8. Promocja polega na tym, że przy zakupie wybranych produktów z kategorii SALE w ramach jednej transakcji za pośrednictwem E-sklepu, których łączna wartość wynosi co najmniej 200 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100 groszy), cena tych Produktów, zostanie obniżona o 10% od aktualnej ceny. Rabat jest naliczany automatycznie, po dodaniu Produktów objętych promocją do koszyka. Rabat nalicza się tylko na produkty z kategorii SALE.

9. Promocja nie obejmuje kosztów przesyłki.

10. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.

11. Promocja trwa od 28.06.2024, od godziny 8:00 do 30.06.2024, do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania promocji lub jej odwołania, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.

12. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

14. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

15. Treść Regulaminu jest dostępna jest pod adresem

16. W zakresie nieuregulowanym zastosowaniem mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.homla.com.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

17. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od 28.06.2024 r.

18. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: [email protected].

19. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

20. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie. Rozstrzygnięcie Organizatora ma charakter ostateczny, przy czym nie uchybia to prawom Uczestnika do dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.

21. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem: https://homla.com.pl/polityka-prywatnosci. Odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą procesu skargi/reklamacji dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”):

a) Administratorem danych osobowych jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków,

b) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi procesu reklamacji, a po jego zakończeniu, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, przez okres nie dłuższy jednak niż terminy przedawnienia, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu, jakim jest rozpatrzenie reklamacji Uczestnika, a w zakresie danych przetwarzanych po zakończeniu procesu reklamacji, ochrona przed roszczeniami. Uzasadniony interes Organizatora w tym zakresie nie godzi w prawa i wolności Uczestników,

c) dane osobowe mogą zostać udostępnione kurierom/dostawcom w celu powiadomienia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji,

d) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

e) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

i. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

ii. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

iii. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

iv. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

v. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

vi. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

vii. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

22. W celu realizacji powyższych praw, można wysłać korespondencję na wskazany powyżej adres Organizatora lub na adres e–mail: [email protected].

23. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego (lub adresu zamieszkania) lub numeru telefonu jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia reklamacji/skargi.