REGULAMIN PROMOCJI

„Gratis w zamówieniu”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Gratis w zamówieniu”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
 7. Promocja trwa od 15 kwietnia 2022 roku od godz. 8:00 do 20 kwietnia 2022 roku do godz. 24:00 (dalej. „Czas trwania Promocji”) lub do wyczerpania zapasów Prezentów (w zależności od tego, która okoliczność zajdzie jako pierwsza). Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji, przed terminem (z uwagi na wyczerpania zapasów Prezentów) na stronie E-sklep. Dla oceny czy zamówienie zostało złożone w Czasie trwania Promocji ma znaczenie data i godzina wyłania zamówienia na serwer E-sklepu.
 8. Promocja polega na tym, że każdy Klient E-sklepu, który w Czasie trwania Promocji złoży zamówienie na produkty dostępne w E-sklepie o wartości minimum 200,00 (dwieście i 00/100) złotych (brutto) (dotyczy wartości zamówionych produktów, bez kosztów dostawy) („Zamówienie”) uprawniony będzie do uzyskania produktu promocyjnego o wartości 14,99 zł brutto za cenę 0,01 zł brutto (dalej: „Prezent”) z zastrzeżeniem, że wartość Prezentu nie zmieni wartości koszyka zakupowego Klienta E-sklepu.
 9. Organizator wyjaśnia, że wartość Prezentu nie zmienia wartości koszyka zakupowego Klienta E-sklepu, z uwagi na to, że po zastosowaniu hasła dającego możliwość dołączenia do koszyka zakupowego Klienta E-sklepu Prezentu i wyborze Prezentu (zgodnie z postanowieniami pkt 10-11 poniżej) od ceny najdroższego produktu znajdującego się w koszyku zakupowym Klienta E-sklepu zostanie odliczona wartość 0,01 zł brutto, a następnie doliczona wartość 0,01 zł brutto – nie zmieniając ogólnej wartości koszyka zakupowego Klienta E-sklepu.
 10. Aby uzyskać Prezent klient E-sklepu musi wprowadzić hasło „PREZENT” w miejsce przeznaczone do wpisania kodu rabatowego w koszyku zamówienia w E-sklepie.
 11. Klient E-sklepu korzystający z Promocji potwierdza otrzymanie Prezentu w koszyku zakupowym w E-sklepie, po pojawieniu się opcji dodania gratisu: filiżanka BARREL szklana w kropki, 0,35l 201195 – nr EAN: 5904183808116,
 12. Promocja łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz wyprzedażą w E-sklepie, z zastrzeżeniem, że aby skorzystać z Promocji to pomimo promocji, rabatów oraz wyprzedaży muszą zostać spełnione przesłanki określone w pkt 8-11 powyżej.
 13. W związku z faktem, iż Promocja warunkowana jest nabyciem produktów o określonej wartości minimalnej i wyłącznie z tej przyczyny Klient E-sklepu uprawniony jest do uzyskania Prezentu, w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów – całościowego lub częściowego (tj. skorzystania z tzw. prawa zwrotu), częściowe lub całkowite odstąpienie przez Klienta E-sklepu od umowy sprzedaży może powodować utratę uprawnienia do uzyskania Prezentu przyznanego Klientowi E-sklepu tytułem skorzystania z Promocji i obowiązek zwrotu Prezentu wraz z towarami, od zakupu których Klient E-sklepu odstąpi. W sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy sprzedaży obejmują także Prezent, Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych bez Prezentu.
 14. Jeżeli w wyniku częściowego lub całościowego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ramach E-sklepu (tj. dokonania tzw. zwrotu produktów zakupionych przy skorzystaniu z Promocji) wartość zamówienia spadnie poniżej kwoty 200,00 złotych, Organizator może zwrócić się do klienta E-sklepu z wnioskiem o dokonanie zwrotu Prezentu lub uiszczenia pełnej ceny Prezentu (o ile nie zostanie on zwrócony Organizatorowi w zw. z odstąpieniem od umowy sprzedaży zawartej na odległość).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 16. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 17. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
 18. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
 21. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 22. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 23. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 24. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 25. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.