Regulamin promocji

„Promocja Krzesło FISCO za 109/szt. przy zakupie minimum 4 szt.”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Promocja Krzesło FISCO za 109/szt. przy zakupie minimum 4szt.”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja obejmuje wybrane krzesła z serii FISCO dostępne pod url: https://homla.com.pl/ /krzesla-fisco (dalej: „Produkty”).
 7. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
 8. Promocja trwa od 22 kwietnia 2021 roku do 30.04.2021 lub do wyczerpania zapasów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze (dalej. „Czas trwania Promocji”).
 9. Promocja polega na tym, że przy zakupie co najmniej 4 (czterech) Produktów (kolory można mieszać), cena każdego z Produktów zostanie obniżona do kwoty 109,00 złotych, zamiast ceny regularnej 149 złotych. Rabat zostanie naliczony w koszyku automatycznie w momencie umieszczenia w nim co najmniej 4 (czterech) Produktów. Oznacza to, że np. przy zakupie 4 krzeseł z serii Fisco, suma ceny wszystkich Produktów wyniesie kwotę 436 złotych.
 10. Liczba Produktów podlegających promocji znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna, przy czym nie może być mniejsza niż 4 (cztery).
 11. Organizator zastrzega, że częściowe odstąpienie od umowy sprzedaży dotyczącej Produktów, zakupionych w ramach Promocji może spowodować utratę uprawnienia do skorzystania ze zniżki opisanej w pkt 9 powyżej w całości, lub części – w zależności od ilości nabytych i następnie zwróconych Produktów.  
 12. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na tej podstawie.
 13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami obowiązującymi w E-sklepie.
 14. Regulamin obowiązuje od 22 kwietnia 2021 roku.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 16. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 17. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
 18. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
 21. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 22. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 23. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 24. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 25. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.