Regulamin promocji

 Krzesło Louis za 199 zł / sztuka, przy zakupie minimum 4 sztuk” (dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Krzesło Louis za 199 zł / sztuka, przy zakupie minimum 4 sztuk”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja obejmuje krzesła z serii LOUIS (tj. produkty o symbolach: DMEKRZE157331, DMEKRZE157332, DMEKRZE157333, DMEKRZE157334, DMEKRZE157335, DMEKRZE159153, DMEKRZE159154, DMEKRZE161775, DMEKRZE161776, DMEKRZE162762, DMEKRZE161777, DMEKRZE161778, DMEKRZE161779, DMEKRZE162761 (dalej: „Produkty”).
 7. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
 8. Promocja trwa od 10 maja 2021 r. roku godz.: 16.00 do 24.08.2021 godz. 24.00 lub do wyczerpania zapasów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na minimum jeden (1) dzień przed jej zakończeniem poprzez informację na stronie E-sklep.
 9. Promocja polega na tym, że przy zakupie co najmniej 4 (czterech) Produktów, cena każdego z Produktów zostanie obniżona do kwoty 199,00 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100) złotych, zamiast ceny regularnej 399,00 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100) złotych. Rabat zostanie naliczony w koszyku automatycznie w momencie umieszczenia w nim co najmniej 4 (czterech) Produktów. Oznacza to, że np. przy zakupie 4 (czterech) Produktów, suma ceny wszystkich Produktów wyniesie kwotę 796,00 zł, zamiast kwoty 1.596,00 zł.
 10. Liczba Produktów podlegających Promocji znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna, przy czym nie może być mniejsza niż 4 (cztery).
 11. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na tej podstawie, z zastrzeżeniem że – z uwagi na fakt, że Promocja ma charakter sprzedaży wiązanej – odstąpienie od zakupu jednego z 4 (czterech) Produktów powoduje utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji, w związku z czym pozostałe Produkty będą mogły być zakupione w cenie regularnej lub cenie obowiązującej przy jednostkowej sprzedaży Produktów obowiązującej w momencie zakupu Produktów (o ile nie będzie wyższa niż cena regularna).
 12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami obowiązującymi w E-sklepie.
 13. Regulamin obowiązuje od 10 maja 2021 roku godz.16.00.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 15. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 16. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
 17. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 19. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
 20. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 21. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 22. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 23. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 24. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.