Regulamin promocji

„HOMLA – zrób zakupy na stronie www.homla.com.pl za minimum 199 zł i odbierz wybrany produkt za 1 grosz”

(dalej: „Promocja”)

 

1.            Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2.            Promocja  prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.            Promocja prowadzona jest pod nazwą „HOMLA – zrób zakupy na stronie www.homla.com.pl za minimum 199 zł i odbierz wybrany produkt za 1 grosz” i obowiązuje Sklepie internetowym Homla, prowadzonym pod adresem: www.homla.com.pl (dalej: „Sklep internetowy Homla”).

4.            Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227 ze zm.).

5.            Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6.            Informacja o Promocji dostępna jest na stronie Sklepu internetowego Homla.

7.            Promocja polega na tym, że każdy Klient (dalej: „Uczestnik”) który w czasie trwania Promocji dokona przy jednej transakcji w Sklepie internetowym Homla zakupów składających się z artykułów dostępnych w Sklepie internetowym Homla (włączając produkty w cenach regularnych oraz cenach promocyjnych, w tym w ramach akcji „Złap Okazję:, „SALE” oraz inne), za kwotę nie mniejszą niż 199,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100) złotych (dalej: „Minimalna wartość zakupów”), uprawniony będzie do nabycia 1 (jednego) produktu spośród wskazanych przez Organizatora, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, w cenie promocyjnej 1 (jeden) grosz (dalej: „Produkt promocyjny”). Wybór Produktu promocyjnego odbywa się po dodaniu do Koszyka produktów, które spełniają warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8.            Wielokrotność Minimalnej wartości zakupów w ramach jednej transakcji nie upoważnia Uczestnika do nabycia kolejnych Produktów promocyjnych, tzn. w przypadku dokonania jednej transakcji na kwotę stanowiącą krotność 199,00 złotych Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do nabycia wyłącznie 1 (jednego) Produktu promocyjnego w ramach jednej transakcji na zasadach określonych w pkt 7 powyżej. [PGP1] 

9.            Promocja trwa od 02.08.2023 r. do wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych ale nie dłużej niż do końca dnia 07.08.2023 r. (w zależności od tego, która okoliczność kończąca okres trwania Promocji nastąpi pierwsza). Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, a także do jej odwołania w każdym czasie, o czym poinformuje na stronie Sklepu internetowego Homla.[PGP2] 

10.         Produkty promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

11.         Organizator oświadcza, iż każdy Uczestnik Promocji będący konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) uprawniony jest do skorzystania w stosunku do Zakupionych artykułów i Produktów promocyjnych z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz treścią Regulaminu Sklepu internetowego Homla, dostępnego na stronie www.homla.com.pl, w zakładce „Regulaminy”.  Jednocześnie Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy na skutek skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy wartość zakupionych w ramach Promocji produktów, uprawniająca do nabycia Produktu promocyjnego spadnie poniżej wartości 199,00 zł, Organizator w związku z odstąpieniem od Umowy może żądać zwrotu Produktu promocyjnego.

12.         Postanowienia niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy.

13.         Promocje łączą się. Jeżeli w dniu promocji w Sklepie internetowym Homla będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne – Klient może je połączyć, chyba że inaczej wynika z Regulaminu danej promocji.

14.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.

15.         Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania
w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

16.         Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od 02.08.2023 r.[PGP3] 

17.         Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące Promocji należy w formie elektronicznej na adres: [email protected]. [PGP4] W tytule wiadomości należy podać: „Promocja HOMLA – zrób zakupy na stronie www.homla.com.pl za minimum 199 zł i odbierz wybrany produkt za 1 grosz”.

18.         Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

19.         Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

20.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

a)       Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji lub w związku z koniecznością weryfikacji prawdziwości bonu (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

b)      Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, a także – w razie podjęcia czynności dotyczących weryfikacji bonu, wyłącznie w celu podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

c)       Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].

d)      W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

e)      Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji, a także – gdy dotyczy weryfikacji prawdziwości bonu – niezbędne do podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji i poinformowaniu go o wyniku weryfikacji bonu.

f)       Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

g)      Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Sklepu internetowego Homla.

h)      Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w zakresie dotyczącym weryfikacji bonu – do czasu powiadomienia Uczestnika Promocji o wyniku weryfikacji bonu, a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

 

Załącznik nr 1 Lista Produktów promocyjnych

Lp. Nazwa Produktu i opis SKU
1 Świeca zapachowa VERDE Cashmere Patchouli 240 G DSWSWZA164615
2 Dyfuzor MOTE Peony&Pomelo 0,135 l 164444
3 Mata EASY BAKE silikonowa 60x40 cm KAKAKKI162551
4 FELICE Szklanka transparentna 0,46 l JSKSZKL159541
5 Ramka na zdjęcie VIRE złota 35x45 cm DDERAZD161738
6 Poszewka MORRIS z frędzlami szara 45x45 cm DTEPOSA162148
7 Dzbanek FIORE zielony z kubkami 2,5 l 217024